Datalan

Projekty EÚ

Výskum v oblasti správy dokumentov a riadenia procesov

Spoločnosť DATALAN spracovala spolu s Ústavom riadenia a priemyselnej informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU projekt s názvom „Prenos, ukladanie a spracovanie neštruktúrovaných dát“. Jeho cieľom je výskum a vývoj možností a spôsobov prepojenia univerzálneho klienta na rôzne systémy pre správu dokumentácie a obsahu (Enterprise Content Management - ECM) a systémov riadenia procesov (Business Process Management - BPM).

Európska úniaOperačný program Výskum a VývojEurópska únia

Názov projektu Prenos, ukladanie a spracovanie neštruktúrovaných dát
Žiadateľ DATALAN, a.s.
Partner Ústav riadenia a priemyselnej informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU
Operačný program Výskum a vývoj
Prioritná os Prioritná os 2 - Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Kód výzvy OPVaV-2009/2.2/03-SORO
ITMS kód 26220220075
Trvanie projektu jún 2010 – máj 2014
Miesto realizácie Na Troskách 26, 974 05, Banská Bystrica, Okres Banská BystricaStrategický cieľ projektu:

Výskum a vývoj možností prenosu, ukladania a spracovania neštruktúrovaných dát z automatických monosystémov v rámci univerzálneho tenkého klienta.

Strategický cieľ projektu súvisí s globálnym cieľom Operačného programu Výskum a vývoj: „Modernizácia a zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja a skvalitnenie infraštruktúry vysokých škôl tak, aby prispievali k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov, tvorbe nových pracovných miest a zlepšeniu podmienok vzdelávacieho procesu na vysokých školách“ tak, že realizáciou projektu sa budú zisťovať možnosti prenosu, ukladania a spracovania neštruktúrovaných dát, čo prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti podnikov, zníženiu nákladov podnikov, zníženiu regionálnych disparít a taktiež k zvýšeniu konkurencieschopnosti celej ekonomiky.

Špecifické ciele:

Strategický cieľ projektu bude postupne napĺňaný špecifickými cieľmi a to tak, že vedeckí pracovníci zo spoločnosti DATALAN, a.s. v spolupráci s vedeckými pracovníkmi zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave budú najprv skúmať procesy spracovania a moduly pre mechanizáciu a automatizáciu neštruktúrovaných dát, ďalej budú skúmať možnosti a spôsoby pripojenia na rôzne ECM a BPM systémy dostupné na trhu a nakoniec ich prepojenie pomocou univerzálneho tenkého klienta.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.