Datalan

Moderné online štúdium a digitalizácia obsahu

Virtuálna univerzita Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka umožňuje študentom vzdelávať sa on-line a interaktívne komunikovať s pedagógmi.

Fakty
Projekt digitalizácia TnUAD s cieľom rozvoja inovatívnych foriem vzdelávania a skvalitnenia študijných programov je založený na využívaní informačných technológií pre moderné online štúdium spolu až 35 predmetov.

Riešenie
Projekt obsahuje aj systém riadenia vzdelávacieho obsahu a univerzitnú Wiki pre spoluprácu učiteľov a študentov. Súčasťou bola aj digitalizácia predmetov a spracovanie obsahu predmetov do e-learningovej podoby.

Systém riadenia umožňuje spravovať obsah vlastných kurzov i programov a vysokoškolským pedagógom poskytuje priestor pre jednoduchú a rýchlu prácu so vzdelávacím obsahom. Wiki sieť zase zvyšuje interaktivitu a uľahčuje spoluprácu učiteľov a študentov, umožňuje zdieľať, komentovať, blogovať i prepájať zdroje a prílohy, ktoré sú dostupné v rámci pedagogického procesu.

Najväčšou výhodou pre študenta je prístup ku študijným materiálom, a teda aj možnosť samoštúdia z akéhokoľvek miesta a akéhokoľvek zariadenia podporujúceho prístup na internet. Študent má prehľad o svojom progrese vo vzdelávaní vďaka interaktívnym testom, kde existuje okamžitá spätná väzba, to znamená, že okamžite zistí úroveň svojich nadobudnutých znalostí. Tento systém má pozitívny vplyv na priebežné vzdelávanie študenta. Zároveň má tento systém pozitívny vplyv aj na zvýšenie aktuálnosti študijných materiálov, kde má pedagóg možnosť priebežne inovovať študijné podklady pre študentov a tiež môže sledovať aktivity študentov podľa časového plánu študijného predmetu.

Prínosy
- skvalitnenie vzdelávania vďaka aktuálnym a dostupným didaktickým materiálom
- zlepšenie komunikácie pedagóga so študentmi, spätná väzba pre študentov v reálnom čase
- možnosť inovovať študijné podklady, zdieľať, komentovať a prepájať zdroje aj prílohy


Na našej univerzite sa formou e-learningu vyučuje až 35 vybraných predmetov, pričom škola s touto formou dosahuje výborné výsledky. Spolupracujeme aj na ďalších projektoch, ktoré zabezpečujú modernizáciu infraštruktúry univerzity, skvalitňujú výučbu podľa aktuálnych trendov a rozširujú možnosti vedecko-výskumnej spolupráce na európskej, ale aj celosvetovej úrovni.

Doc. Ing. Jozef HABÁNIK, PhD.
rektor

Prípadová štúdia Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka Trenčín.pdf

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.