Datalan

Elektronizácia služieb a digitalizácia objektov

Využitie moderných IT zefektívni činnosti Ústavného súdu SR a sprístupní elektronické služby určené občanom a účastníkom súdnych konaní.

Fakty
Národný projekt Elektronizácia služieb Ústavného súdu Slovenskej republiky prinesie zefektívnenie procesov a ich sprístupnenie občanom a podnikateľom prostredníctvom kvalitných elektronických služieb. Je významným prínosom nielen v informatizácii verejnej správy, ale aj v rozšírení možnosti kontroly demokracie a ústavnosti v Slovenskej republike.

Riešenie
Vytvorili a dodali sme systém, ktorý umožňuje vytvorenie elektronického spisu ÚS SR a jeho integráciu na registre. Infraštruktúra obsahuje tiež riešenie pre využívanie zaručeného elektronického podpisu tak, aby mohli byť vo významnej miere nahradené papierové dokumenty ÚS SR. Zároveň sme dobudovali aj integračné rozhrania na informačné systémy iných slovenských štátnych inštitúcií, umožňujúce efektívnu elektronickú komunikáciu metódou stroj – stroj.

Vďaka zavedeniu eGov služieb a vybudovaniu nástrojov na plnohodnotnú elektronickú komunikáciu s občanmi, podnikateľmi, inštitúciami, účastníkmi konania, ale pracovníkmi ÚS SR je možné podávanie návrhov na konanie pred ÚS SR, sťažností na ÚS SR, poskytovanie informácií o veciach v pôsobnosti ÚS SR, či publikovanie informácií a rozhodnutí o konaniach. Fyzickým a právnickým osobám ako navrhovateľom a sťažovateľom pred ústavným súdom bude umožnené sledovať priebeh a stav činností majúcich vzťah k ich podaniu a s ústavným súdom právne záväzne elektronicky komunikovať. Veľmi cenné prínosy budú dosiahnuté aj pre odbornú verejnosť.

Predmetom projektu bola dodávka hardvéru, a to najmä serverov, dátového úložiska, vrátanie komponentov sieťovej infraštruktúry a softvérových licencií, ktoré sú nevyhnutné pre nasadenie a prevádzku integrovaného informačného systému, a tiež hardvéru, potrebného k zriadeniu digitalizačného pracoviska.

V rámci digitalizácie objektov Kancelárie ÚS SR ide o skvalitnenie systémov získavania, spracovania, ochrany a využitia poznatkov a digitálneho obsahu Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky. Cieľom je vytvorenie znalostnej bázy z rozhodovacej činnosti Kancelárie ÚSSR od roku 1992, a jej sprístupnenie a uchovanie pre ďalšie generácie. Projekt nielen vytvorí technologické podmienky na digitalizáciu kultúrnych objektov (digitalizačné pracovisko), ale komplexne zdigitalizuje rozhodnutia vrátane 12 983 podaní + 298 audiozáznamov z pojednávaní, a tiež sprístupní zdigitalizované kultúrne objekty v Centrálnej aplikačnej infraštruktúre a registratúre a Centrálnom dátovom archíve.

Prínosy
- rýchlejší priebeh konaní pred ÚS SR a väčšia dostupnosť informácií o konaní pre všetkých účastníkov konania
- účastníci konania majú možnosť elektronicky poskytovať doplňujúce materiály
- nasadenie moderných nástrojov a opatrení prispieva k zníženiu počtu prieťahov v konaniach pred všeobecnými súdmi
- plusom je aj využitie zaručeného elektronického podpisu a možnosť pracovať s digitalizovanými dokumentmi

Prípadová štúdia Ústavný súd SR.pdf

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.