Datalan

Ministerstvo spravodlivosti SR a Generálna prokuratúra SR: Úrady bez kolkov

Dodávali sme samoobslužné platobné terminály na slovenské súdy a register trestov SR s cieľom zjednodušiť a zefektívniť výber súdnych a správnych poplatkov.

Fakty
Nový platobný systém tzv. E-KOLOK predstavuje ako súčasť elektronizácie verejnej správy úplne nový koncept platenia správnych a súdnych poplatkov, ktorý zohľadňuje životné návyky súčasnej generácie občanov a patrí k najmodernejším platobným systémom v Európe. Na jednej strane zvyšuje komfort občana a firiem pri platení poplatkov, a na druhej zjednodušuje a výrazne sprehľadňuje celý systém služieb poskytovaných štátom.

Riešenie
Implementácia samoobslužných platobných zariadení sa realizovala priamo do priestorov pilotného pracoviska Okresného súdu Banská Bystrica a pracoviska Registra trestov Generálnej prokuratúry SR. Vďaka platobným terminálom, ktoré umožňujú samoobslužnú transakciu finančných prostriedkov v hotovosti a platobnou kartou, sa zjednoduší celý proces výberu súdneho, či správneho poplatku. Zároveň sa maximálne automatizuje proces evidencie úhrad. Občan môže jednak uhradiť poplatky, ktoré sú dané pevnou sumou, a tiež je možné uhradiť súdne poplatky, ktorých výška je premenná a vypočítava sa v závislosti od rozhodnutia súdu. V oboch prípadoch je pri úhrade súdneho poplatku vytlačený doklad v dvoch kópiách, pričom jedna kópia zostáva občanovi ako doklad a druhú odovzdá do podateľne. Tretí spôsob platby prebieha ako automatizované prepojenie úhrady súdneho poplatku k spisovej značke. Po úhrade je občanovi takisto vytlačený doklad o úhrade, zároveň je do informačného systému súdu zaznačené, že platba s konkrétnym variabilným symbolom bola uhradená prostredníctvom terminálu.

Prínosy
- modernizácia štátnej správy a zjednodušenie prístupu k službám občanom
- variabilita úhrady poplatkov vďaka rôznym modulom zariadenia
- odbremenenie pracovníkov súdov a zníženie chybovosti, vznikajúcej pri ručnej manipulácii

Prípadová štúdia Ministerstvo spravodlivosti SR a Generálna prokuratúra SR.pdf

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.