Datalan

Modernizácia riadenia výroby v Slovalco

Mobilná aplikácia priniesla prehľadnejšie riadenie procesov vo výrobe a lepšiu kontrolu dodržiavania stanovených pracovných postupov.

Fakty
Modernizácia vychádzala z cieľa zvýšiť efektivitu výroby o 1%, čo v rámci veľkoobjemovej výroby v priemyselnom podniku nie je vôbec jednoduché. Slovalco už dnes dosahuje najvyššiu prúdovú účinnosť elektrolýznych pecí spomedzi všetkých výrobcov hliníka patriacich do skupiny HydroAluminium AS, ambíciou však bolo ešte lepšie využiť moderné IT nástroje na zefektívnenie komplexnej prevádzky a procesov.

Riešenie
Riešenie funguje ako nadstavba nad existujúcimi riešeniami a slúži predovšetkým na monitoring a riadenie elektrolýznych pecí priamo vo výrobe. Aplikácia je určená pre všetkých zamestnancov, ktorí priamo vstupujú do procesu výroby, či už sú to vedúci, technológovia, pracovníci vo výrobe, údržba a v neposlednom rade aj najvyšší manažment spoločnosti.

V prvej fáze riešenie ponúklo pasívne zobrazovanie sledovaných parametrov výroby, v druhej fáze sme sa zamerali na aktívne operácie na riadenie procesov, vytvorenie prediktívnych modelov a migráciu dát z pôvodnej aplikácie.

V súčasnosti už riešenie umožňuje spracovať dáta s objemom až cca 40 miliónov správ z výroby v reálnom čase. Spracovanie tak veľkého objemu dát umožňuje využitie platformy Complex Event Processing, pričom jej použitie vo výrobnom procese je v rámci Strednej Európy unikátne.

Hlavnou výhodou je, že systém nečaká na uloženie dát, ale ich necháva "pretekať" a hľadá kombinácie dát a udalostí, ktoré signalizujú príležitosť alebo hrozbu. Dôležitým aspektom je aj flexibilita. Zavedenie konkrétneho scenára udalosti, resp. reakcie spravidla netrvá dlhšie ako deň a je rovnako jednoduché scenár v prípade potreby zmeniť alebo len prenastaviť parametre. Pri spracovaní dát sa tiež využíva tzv. in-memory computing, ktorý analyzuje zozbierané dáta a umožňuje on-line výpočty derivovaných dát.

Prínosy
- rýchle spracovanie obrovského množstva dát v reálnom čase
- vysoká bezpečnosť - technológia umožňuje vopred identifikovať riziká a upozorniť na ne zodpovedných pracovníkov, a tiež odporučí najvhodnejšie riešenie, ako na hrozbu reagovať
- prehľadnosť - aplikácia je jednoduchšia na obsluhu a grafický výstup v podobe grafov, kriviek a piktogramov prináša užívateľom dokonalý prehľad o stave technológií bez nutnosti komplikovaného vyhľadávania a korelovania dát
- kvalifikovanejšie rozhodovanie, rýchlejšie a presnejšie rozhodnutia


Najväčším prínosom sú bezpochyby prediktívne modely, ktoré proaktívne upozorňujú na blížiace sa hrozby (napr. anódový efekt), no okrem toho dokážu vopred upozorniť napr. aj na nestabilitu, vďaka čomu vieme zabrániť zníženiu efektivity jednotlivých pecí.

Ing. Milan VESELÝ
generálny riaditeľ

Prípadová štúdia Slovalco.pdf

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.