Vedúci servisných centier

Hľadáme skúseného kolegu na pozíciu Vedúci oddelenia servisných technikov, ktorý bude mať pod sebou štyri servisné centrá: v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach. Tento tím pozostáva z približne 16 servisných technikov.

Zodpovednosti sú:

 •  vykonávanie SLA a projektov zmluvných zákazníkov po celom Slovensku,
 • zabezpečenie a vykonávanie autorizovaného záručného a mimozáručného servisu pre zmluvných dodávateľov (HP Inc, Hewlett Packard Enterprise, Lenovo, DELL, …),
 • rozvoj portfólia smerom k službám s vyššou pridanou hodnotou a tým spojené budovanie požadovanej odbornej kvalifikácie oddelenia,
 • aktívna externá a interná propagácia portfólia oddelenia,
 • proaktívna spolupráca s obchodným oddelením, s oddelením marketingu a s ostatnými oddeleniami,
 • komunikácia so zákazníkmi z oblastí ako zdravotníctvo, štátna správa, samospráva a priemysel,
 • zabezpečenie potrebnej odbornej spôsobilosti a kapacít oddelenia na plnenie portfólia oddelenia,
 • aktívna účasť na tvorbe a plnení realizačného plánu oddelenia,
 • pravidelné vyhodnocovanie plnenia plánovaných výnosov a nákladov,
 • efektívna utilizácia pracovníkov oddelenia,
 • aktívna účasť na tvorbe a riadení rozpočtu oddelenia,
 • plánovanie prostriedkov, ľudských zdrojov, investícií, personálnych nákladov,
 • reportovanie, optimalizácia procesov,
 • efektívne riadenie plnenia rozpočtu oddelenia.

Miesto výkonu

Bratislava - centrála
(Pozícia umožňuje občasnú prácu z domu)

Plat

Od 2 700 EUR/mesiac
Základná mzda závisí od skúseností kandidáta.
Okrem nej tvorí ročný príjem aj variabilná zložka mzdy.

Druh pracovného
pomeru

Trvalý pracovný pomer

Na čo sa môžeš tešiť? DATALAN výhody a benefity

WORK-LIFE BALANCE

Dovolenka navyše a mimoriadne voľno
Flexibilný pracovný čas a práca z domu
Priestor na uloženie bicyklov a sprchy
Zdravé raňajky & zdravé reči
Sprostredkovanie Multisport karty

FINANČNÉ BENEFITY

Nadštandardný príspevok na stravovanie
Odmena za odporučenie zamestnanca
Podpora rôznych životných situácií
Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

DATALAN KULTÚRA

Podporujeme odborný rast a dobré nápady
Firemné akcie a výnimočné dni s prekvapením
DATALAN Komunity (beh/bike/e-šport)
DATALAN Award (interné ocenenia)
Účasť v spoločensky zodpovedných projektoch

Požiadavky na uchádzača

Kvalifikačné požiadavky

 • Min. 3 ročné pracovné skúsenosti s manažovaní ľudí
 • Výhodou certifikácia ITIL, PRINCE
 • Skúsenosť s fungovaním záručného a pozáručného servisu
 • Skúsenosti s poskytovaním outsoursingových služieb, computing a printing
 • Všeobecný prehľad o IT trhu a IT trendoch

Jazykové znalosti:

 • Anglický jazyk – mierne pokročilý (B1)

Vodičský preukaz:

 • B

Aký by si mal byť? - Osobnostné predpoklady

 • Proaktívny prístup k riešeniu úloh, samostatnosť.
 • Komunikatívnosť a reprezentatívne vystupovanie.
 • Schopnosť dotiahnuť veci do konca.
 • Schopnosť hľadať a ponúkať riešenia.

Čo máme radi?

Zdravé raňajky & reči

Pravidelne sa stretávame na Zdravých raňajkách & rečiach, kde s našimi kolegami dopĺňame nielen dostatok živín, ale aj zdravých informácií, pretože vieme, že myslieť na svoje zdravie je dôležité.

Komunity a tímový duch

Máme radi spoločné bajkovačky, beháme (pol)maratóny, hráme e-športy. V DATALANe tvoríme komunity, ktoré nás zbližujú a upevňujú tímového ducha. Zapoj sa a my ťa veľmi radi podporíme.

Udržujeme sa v kondícii

Na DATALAN Klinike si zmeriame cholesterol, skontrolujeme znamienka alebo zrak. Fyzičku trénujeme vďaka MultiSport karte vo fitku, na joge alebo pri hraní bedmintonu a pravidelne pomáhame počas DATALAN Kvapka krvi.

Vzdelávame sa a podporujeme dobré nápady

Vymieňame si skúsenosti na interných workshopoch, vzdelávame sa na odborných školeniach, chodíme na konferencie, získavame certifikáty, zoznamujeme sa s novými technológiami.

Neformálna kultúra a spoločné akcie

Datalanci oceňujú neformálnu kultúru, otvorenú komunikáciu a vo firme si tykáme. Spoločný letný teambuilding či Novoročná párty sú skvelou príležitosťou pre zábavu a stmeľovanie kolektívu.

Benefity pre všetkých zamestnancov

Flexibilita pracovného času, možnosť práce z domu, nadštandardný príspevok na stravovanie, príspevok na DDS, dovolenka naviac alebo mimoriadne platené voľno sú u nás samozrejmosťou.

Poďme spolu zamakať
na lepšom IT...

Web - Kariéra formulár konkrétna pozícia

Maximum file size: 6MB

Max. 6MB

Súhlas so spracúvaním osobných údajov uchádzača o zamestnanie (na účely zaradenia do databázy uchádzačov vedenej zamestnávateľom)

Prevádzkovateľ:

DATALAN, a.s.

Krasovského 14

Bratislava – mestská časť Petržalka 851 01

Slovenská republika

Dotknutá osoba: každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Za účelom vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie pre prípad oslovenia v budúcnosti s ponukou práce. (ďalej aj ako „dotknutá osoba“ alebo „uchádzač“).

Ako dotknutá osoba súhlasím so spracovávaním svojich osobných údajov uvedených v životopise, motivačnom liste a dokladoch preukazujúcich moje kvalifikačné predpoklady za účelom vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie pre prípad oslovenia v budúcnosti s ponukou práce. Súhlas udeľujem prevádzkovateľovi spoločnosti DATALAN, a.s., IČO: 35 810 734, so sídlom Krasovského 14 Bratislava – mestská časť Petržalka 851 01 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) na dobu 2 rokov od poskytnutia súhlasu, resp. uskutočnenia výberového konania, v rámci ktorého nebol uchádzač prijatý (čo nastane neskôr).

Súčasne som si vedomý/á, že Prevádzkovateľ bude spracúvať mnou poskytnuté osobné údaje len za účelom výberového konania a plnenia následných povinností súvisiacich s uzatvorením pracovného pomeru alebo obdobného vzťahu.

V prípade neposkytnutia osobných údajov a súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účel ich uchovávania pre prípad oslovenia v budúcnosti, nie je možné Vás v budúcnosti, bez zaslania ďalšej žiadosti, zaradiť do prípadného výberového konania. V prípade neposkytnutia súhlasu, budú všetky Vami poskytnuté osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Súhlas je možné kedykoľvek u Prevádzkovateľa odvolať zaslaním e-mail žiadosti na adresu gdpr@datalan.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa Krasovského 14 Bratislava – mestská časť Petržalka 851 01, Slovenská republika (na obálku uviesť „Určené pre DPO“), pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založenom na tomto súhlase pred jeho odvolaním.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že mi boli poskytnuté všetky informácie v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoré sa nachádzajú aj na web stránke spoločnosti DATALAN, a.s. (https://datalan.sk/ochrana-osobnych-udajov/)

Zároveň vyhlasujem, že všetky poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov