Vedenie spoločnosti DATALAN sa zaviazalo zaviesť a prevádzkovať efektívny Integrovaný manažérsky systém (IMS), ktorý je v súlade s právnymi a inými požiadavkami. Pri dosahovaní svojich strategických zámerov spoločnosť DATALAN berie ohľad na ochranu a starostlivosť o životné prostredie so zámerom predísť negatívnemu pôsobeniu na životné prostredie, alebo ho obmedziť. Spoločnosť DATALAN pravidelne úspešne absolvuje audity Integrovaného manažérskeho systému, v rámci ktorých sme obhájili zavedené systémy:

– Systém manažérstva kvality (SMK) – norma EN ISO 9001:2015
DATALAN IMS 9001 – Systém manažérstva kvality  (pdf)

– Systém environmentálneho manažérstva (SEM) – norma EN ISO 14001:2015
DATALAN IMS 14001 – Systém enviromentálneho manažérstva  (pdf)

– Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (SMBOZP) – norma ISO 45001:2018
DATALAN IMS 45001 – Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  (pdf)

– Systém manažérstva bezpečnosti informácií (SMIB) – norma ISO/IEC 27001:2013
DATALAN IMS 27001 – Systém manažérstva bezpečnosti informácií  (pdf)

– Systém manažérstva služieb IT – norma ISO/IEC 20000-1:2011
DATALAN IMS 20000-1 – Systém manažérstva služieb IT  (pdf)

– Systém manažérstva proti úplatkárstvu – norma ISO 37001:2016
DATALAN IMS 37001 – Systém manažérstva proti korupcii (pdf)

Sme presvedčení, že aj vďaka napĺňaniu rozšíreného IMS budeme úspešne napredovať v poskytovaní kvalitných riešení a služieb zákazníkom a taktiež zlepšovať svoje interné procesy.

Hlavné ciele spoločnosti

  • Upevňovať popredné postavenie spoločnosti DATALAN, a. s., na domácom trhu.
  • Zvyšovať spokojnosť zákazníkov a kvalitu produktov.
  • Zvyšovať efektívnosť riadenia spoločnosti DATALAN, a. s.
  • Zabezpečovať stálu kontrolu zvyšovania efektívnosti IMS.
  • Zabezpečovať profesionalitu, úroveň odborného rastu, spôsobilosť zamestnancov a zároveň ich spokojnosť.
  • Zabezpečovať ochranu životného prostredia.