eJustice: Po ambulanciách elektronizujeme aj jedálne - DATALAN
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

eJustice: Po ambulanciách elektronizujeme aj jedálne

Elektronizácia stravovacieho systému

Riešenie zjednodušilo komplexnú agendu jedální ZVJS – od skladového hospodárstva až po objednávanie menu.

Fakty
DATALAN má za sebou úspešný projekt elektronizácie zdravotníckeho systému pre Zbor väzenskej a justičnej stráže, ktorým sme naštartovali eHealth v slovenskom väzenstve. V roku 2016 sme u zákazníka ZVJS ukončili aj implementáciu komplexného stravovacieho IS, kto­rý nahradil zastaranú aplikáciu Kuchyňa. Dodávka sa týkala celkovo 24 prevádzok na celom Slovensku.

Riešenie
Nový IS je rozdelený na tri hlavné moduly:
1. Komplexný modul Stravovanie obsahuje skladové hos­podárstvo, výrobné postupy a receptúry, jedálne lístky a rôzne operatívne prehľady.
2. Unikátny portál umožňuje zamestnancom nezáväzne objednať stravu aj na celý týždeň, pričom majú mož­nosť zmeniť svoj výber až do momentu automatickej uzávierky objednávok na daný deň. Súčasne umožňuje automatickú prípravu objednávky stravy väzňov podľa údajov evidovaných v iných moduloch IS-ZVJS.
3. Reportovací modul vytvára požadované centrálne šta­tistiky z údajov 24 prevádzok.
Integračná vrstva zabezpečuje vzájomné prepojenie tých­to modulov a aj prepojenie na ostatné moduly IS-ZVJS.

Prínosy
ZVJS pristúpil k modernizácii z dôvodu zastaranosti aplikačného programu Kuchyňa, jeho nekompatibility s novým softvérovým prostredím a s prob­lémami v zabezpečení servisných prác v prípade poruchy programu. Plusom nového riešenia je najmä fakt, že stravovací IS v maximálnej možnej miere odbúrava časovo náročnú evidenciu. Výhodou je vzdialené pripojenie – možnosť online práce v systéme cez internet a prepojenie na iné systémy a technické zariadenia.
 „Nový systém výrazným spôsobom zefektívnil dovtedy používané pracovné postupy zainteresovaného personálu. Svojou širokou funk­cionalitou umožnil napríklad jeho paralelné používanie via­cerými používateľmi súčasne, možnosť odloženia rozpraco­vaných dokladov, automatické vytvorenie objednávky tovaru už samotným prijatím tovaru do hlavného skladu, či vytvorenie prehľadu požadovaných výstupov.“

mjr. Ing. Peter JEDLIČKA
riaditeľ Odboru informačno-komunikačných technológií ZVJS