Elektronické služby pre samosprávu DCOM - DATALAN
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Elektronické služby pre samosprávu DCOM

DEUS: Dátové centrum miest a obcí – DCOM

DCOM je národný projekt zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb pre mestá a obce, ktorý sprostredkuje prístup k eSlužbám samospráv aj širokej verejnosti.

Fakty
Projekt DCOM rozšíri počet a skvalitní úroveň samosprávou poskytovaných služieb. Vďaka nemu môžu obce a mestá zaviesť elektronické služby bezplatne bez potreby budovania vlastných informačných systémov a ich prepojenia na centrálne komponenty. Do projektu bude zapojených približne 1 500 slovenských miest a obcí, a sprístupní sa 138 elektronických služieb.

Riešenie
Projekt je unikátny svojím rozsahom, a počtom poskytovaných služieb aj ich používateľov na strane miest a obcí a ich občanov. Na integrácii systémov a elektronických služieb sa spolupodieľajú desiatky technologických dodávateľov a stovky miest a obcí.

Projekt poskytne priestor pre beh predmetných aplikácií, umožní bezpečné ukladanie a prácu s dátami, zaručí vysokú dostupnosť prevádzkovaných systémov, a tiež požadovanú úroveň informačnej bezpečnosti, a poskytne spoľahlivé prepojenie a kompatibilitu na iné systémy verejnej správy.

Systémy budú v dátovom centre prevádzkované vo forme cloud computingu, čo samosprávam sprístupní technicky náročné aplikácie, ktoré by na lokálnom počítači nebolo možné využívať. Dátové centrum bude poskytovať samospráve aplikácie spôsobom „softvér ako služba“ (tiež známy ako Software as a Service – „SaaS“), bez potreby inštalácie softvéru v úradoch.

V rámci projektu sa vytvorí balík softvérových riešení špecializovaných na agendu obecných úradov, ktoré budú sprístupnené vo forme eSlužieb samospráv všetkým občanom.

Rozsiahla integrácia
Informačný systém DCOM bude plne integrovaný s ďalšími modulmi a s centrálne poskytovanými službami Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS), registrami a Informačnými systémami verejnej správy (ISVS). Súčasťou riešenia je tiež zabezpečenie dokumentov a ich doručovania zaručeným elektronickým podpisom vo väzbe na elektronické občianske preukazy.

Verejnosť a obce budú spolu komunikovať elektronicky, a to so všetkými výhodami centrálnej infraštruktúry. Napríklad, prostredníctvom jediného prihlásenia bude možné realizovať finančné úhrady, ktoré budú vďaka integrácii pripravené na okamžité spracovanie.

Druhou časťou projektu sú integrácie referenčných registrov ako sú Register fyzických osôb, Register právnických osôb a Register adries. Vďaka tejto integrácii bude mať obec aktuálne údaje o evidovaných fyzických a právnických osobách, čo zamestnancom úradov výrazne uľahčí vykonávanie administratívnych úkonov.

Treťou časťou je integrácia vybraných informačných systémov verejnej správy, ktorá uľahčí vykonávanie špecifických služieb ako je napríklad evidencia vozidiel pre lustráciu držiteľa vozidla alebo kataster nehnuteľností.

Bezpečnosť a ochrana údajov je riešená v súlade s platnou legislatívou – hlavne z pohľadu ochrany osobných údajov, ktoré sú na obciach spracovávané.

Obsahom projektu je aj dodávka potrebnej IT techniky pre obecné úrady a jej následná údržba a starostlivosť o používateľov. Pre využívanie služieb sa zabezpečí obciam adekvátne dátové pripojenie.

Prínosy
– zvýšenie transparentnosti, odľahčenie administratívnej záťaže občanov, podnikateľov i samotných pracovníkov úradov
– aplikácie, služby a informačné systémy sú poskytované formou služby (SaaS), a sú plne personalizované a dynamicky zostavované na vyžiadanie
– vďaka konceptu softvér ako služba nie sú potrebné žiadne investície do technológií na strane miest a obcí
– overené certifikované aplikácie pre agendu úradov
– dostupnosť služieb pre občanov kedykoľvek a odkiaľkoľvek
– úplná integrácia systémov

Hlavné plus pre občanov:
– Skrátenie času vybavovania jednotlivých služieb
– Zlepšenie dostupnosti informácií
– Zvýšenie transparentnosti pri vybavovaní
– Zvýšenie miery kontroly verejnej správy občanmi
– Využívanie nových moderných eSlužieb

Hlavné plusy pre samosprávu:
– Zabezpečenie elektronických služieb s minimálnymi nákladmi t. j. bez potreby budovania vlastných informačných systémov a ich prepojenia na centrálne komponenty
– Možnosť širokého výberu softvéru a aplikácií
– Zníženie administratívnej náročnosti vybavovania podaní (spracovania služieb)
– Zvýšenie transparentnosti pri poskytovaní služieb
– Prepojenie na referenčné registre a ostatné databázy ústredných orgánov štátnej správy, ktoré budú poskytovať informácie použiteľné na právne úkonyNaším cieľom je preniesť výhody najnovších technológií do každodenného života našich zákazníkov – občanov a pracovníkov obecných a mestských úradov na Slovensku. Som presvedčený, že prínosy projektu DCOM zaujmú nielen v medzinárodnom meradle, ale ocenia ich predovšetkým samotní užívatelia.

Ing. Adrián BELÁNIK
výkonný riaditeľ

Prípadová štúdia DCOM.pdf