Elektronizácia kraja sprístupnila 74 služieb - DATALAN
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Elektronizácia kraja sprístupnila 74 služieb

Bratislavský samosprávny kraj: 74 eSlužieb prístupných online

Občania kraja majú sprístupenené desiatky praktických elektronických služieb.

Fakty
Vybavenie sťažnosti a podnetu jedným klikom, mož­nosť cez internet pripomienkovať návrh rozpočtu ale­bo poslať návrh na zlepšenie či jednoduchý prístup k zverejnenej zápisnici zo zasadnutia zastupiteľstva, resp. k výpisom o hlasovaní poslancov – tieto a ďalšie desiatky praktických služieb sme sprístupnili občanom Bratislavského samosprávneho kraja.


Riešenie
DATALAN v roku 2016 úspešne ukončil implementáciu projektu „Elek­tronizácia BSK“, ktorého cieľom sú jednoducho dostupné eSlužby. V rámci projektu sme zákazníkovi – Úradu BSK dodali moderný integrovaný informačný systém, ktorý napomáha odbúrať administratívnu záťaž pri komuni­kácii s úradom a zabezpečuje lepšiu dostupnosť služieb v rôznych oblastiach: od školstva a sociálnej oblasti cez kultúru až po dopravu. Zavedených bolo spolu 74 elek­tronických služieb, ktoré sú vďaka elektronickej forme prístupnejšie širokej cieľovej skupine.

Medzi konkrétne služby, ktorých poskytovanie DATALAN technologicky zabezpečil pre BSK, patrí napr. poskytova­nie dotácií, vybavovanie petícií, povoľovanie činnosti verej­nej lekárne, elektronické platenie pokút a poplatkov atď. Z pohľadu Úradu BSK bude riešenie spĺňať funkcie ako napr. fulltextové vyhľadávanie, inteligentnú podporu v rámci navigácie, centrálnu administráciu prostredníc­tvom webového rozhrania, či reporting o počte prístupov a pod.

Realizácia projektu prebiehala od februára 2014, kom­plexný projekt bol ukončený 30. novembra 2015. V marci roku 2016 prebehla v Úrade BSK záverečná kontrola Mi­nisterstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Výsled­kom záverečnej kontroly zo strany pracovníkov Minister­stva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je pozitívne hodnotenie realizácie projektu bez zistenia nedostatkov.

Projekt „Elektronizácia BSK“ je financovaný z prostried­kov Európskej únie, preto bol po implementácii podro­bený fyzickému výkonu kontroly na mieste, a to pracov­níkmi Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. „Môžeme oficiálne konštatovať, že projekt „Elektronizácia BSK“ bol ukončený v súlade s pra­vidlami operačného programu Bratislavský kraj, kontro­lou neboli identifikované žiadne neoprávnené výdavky či nezrovnalosti,“ uzavrel predseda Bratislavského samo­správneho kraja Ing. Bc. Pavol Frešo.

 

Prínosy
Medzi významné prínosy projektu sa počítajú najmä sprí­stupnenie služieb Úradu BSK občanom a podnikateľom online, skrátenie času vybavovania žiadostí, zvýšenie spokojnosti širokej verejnosti s kvalitou poskytovaných služieb, zefektívnenie a optimalizácia procesov v Úrade BSK, a zvýšenie bezpečnosti správy dát v úrade.

Implementovaný IS je výrazným posunom vpred v rámci eGovernmentu. V rámci služby Digitálne zastupiteľstvo prináša úplne nové možnosti nielen miestnym poslan­com, ale aj občanom, ktorí tak majú v rukách efektívnejší nástroj na kontrolu svojich volených zástupcov. K eSluž­bám, ktoré mohli návštevníci stránky využívať aj dote­raz, patrí napr. aj informovanie o nariadeniach a uznese­niach VÚC, ich návrhoch a rozhodnutiach predsedu VÚC, o funkcii, zamestnaní, činnosti a majetkových pomeroch predsedov a poslancov zastupiteľstva VÚC, o termínoch zasadnutí zastupiteľstva VÚC, resp. zverejňovanie výbe­rových konaní na miesta vedúcich zamestnancov VÚC. Podľa skúseností z výsledkov informatizácie iných sloven­ských krajov (napr. Trnavský či Žilinský) však majú obyva­telia záujem aj o iné položky. Často hľadajú napr. informá­cie o poskytovateľoch sociálnych služieb či o prijímateľoch a výškach dotácií na šport.

Obyvatelia, inštitúcie alebo firmy môžu vy­užívať elektronické služby prostredníctvom portálu https://portal.egov.region-bsk.sk/„Projekt Elektronizácie BSK predstavuje obrovský prínos pre všetkých obyvateľov nášho kraja, ktorým sa takto uľahčí komunikácia s úradom. Elektronizácia predstavuje značný úbytok ‚papierovania‘ pre ľudí.“

Pavol FREŠO
predseda BSK