ePorady – systém pre efektívnu prípravu a priebeh porady a rokovania - DATALAN
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ePorady – systém pre efektívnu prípravu a priebeh porady a rokovania

Na STU sa v pravidelných intervaloch konajú zasadnutia riadiacich orgánov univerzity. Do zasadnutí  je zapojených množstvo ľudí, ktorí pripravujú materiály na zasadnutia, ich agendu, zápisnice a ďalšie rôznorodé materiály. Na to, aby všetko fungovalo tak, ako má a každý mal k dispozícii aktuálne informácie, slúži riešenie ePorady, ktoré pre univerzitu dodával DATALAN.   

Užívateľsky prívetivá webová aplikácia komplexne zastrešuje všetky procesy súvisiace s prípravou elektronických podkladov pre porady a zasadnutia akademických a samosprávnych orgánov univerzity a tiež umožňuje tvorbu plánu zasadnutí a porád na celé akademické obdobie dopredu. Podporuje evidenciu prijatých uznesení a sledovanie plnenia úloh vyplývajúcich zo zasadnutí, sprístupňuje všetky materiály v elektronickej podobe členom riadiacich orgánov a zároveň slúži ako centrálny archív materiálov za všetky akademické obdobia.

Okrem toho ponúka možnosť prikladania zápisníc, dokumentácie o dochádzke či ďalších príloh k zasadnutiam, eviduje výsledky hlasovania k jednotlivým bodom programu a pre používateľa poskytuje jednoduché vyhľadávanie v zozname materiálov, zasadnutí, uznesení a úloh podľa rôznych výberových kritérií.

Aplikácia, ktorá je dostupná odkiaľkoľvek, poskytuje  jednotné  úložisko  všetkých  relevantných  dokumentov na jednom mieste a podporuje online zdieľanie dokumentov. Zamestnanci, tajomníci aj členovia orgánov tak majú vďaka riešeniu online prístup k pripraveným dokumentom a výstupom z porady a tiež k celému archívu kedykoľvek a odkiaľkoľvek.  O novom dokumente alebo jeho úprave či priradení na zasadnutie dostanú kompetentné osoby emailovú notifikáciu. V aplikácii je možné konfigurovať prístupové práva k údajom podľa definovaných rolí používateľa aplikácie.

Riešenie  je  postavené  na  technológii  ASP.NET,  využíva  SQL  databázu a inštalovaná je v infraštruktúre univerzity, na virtuálnom serveri, ktorý slúži ako aplikačný aj databázový server.