Financie efektívnejšie: Vytvorili sme plne automatizovaný denný reporting - DATALAN
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Financie efektívnejšie: Vytvorili sme plne automatizovaný denný reporting

Relevantné dáta v správnom čase pomáhajú prijímať strategické rozhodnutia v každej sfére. V komerčnom sektore je však aktuálny a kvalitný biznis report poskytujúci prehľad o priebežnom dosahovaní stanovených obchodných cieľov nevyhnutným základom pre správne rozhodnutia každý deň. Ako získať plne automatizovaný denný reporting a uľahčiť si prácu? Inšpirujte sa prípadovou štúdiou z praxe.

 

Projekt „Connect Release 2020“ sme v DATALANe realizovali v rámci dlhodobej spolupráce so zákazníkom z finančnej sféry. Potrebné zmeny štruktúry a funkcionality pravidelných reportov sme mu nasadili ako súčasť pravidelnej aktualizácie nami dodávaných systémov. Hlavnou časťou projektu bola pravidelná modernizácia systému výkazov o podnikaní, ktoré náš zákazník zasiela materskej spoločnosti. Aktualizácia pre tento rok bola výnimočná tým,  že okrem pravidelnej úpravy štruktúry, obsahu a významu dát dvoch mesačných reportov, vyžadovala aj vytvorenie nového systému plne automatizovaného denného reportu.

Hlavnou požiadavkou pri definovaní cieľov prvej časti projektu bola  progresívna úprava obsahu a štruktúry reportovaných dát. Hlavné zmeny sa týkali najmä prispôsobenia formy reportovaných dát potrebám materskej spoločnosti, ale aj Európskej centrálnej banky. Paralelným cieľom druhej časti bolo zavedenie automatického denného reportingu nevyžadujúceho manuálny zásah koncového používateľa. „Za významný úspech dodaného riešenia považujeme jeho realizáciu v rámci jednotného medzinárodného reportingového systému, vo verzii platnej pre rok 2021, vrátane jeho rozšírenia o denné reporty“, uviedol Anton Ganzarčík, projektový manažér zo spoločnosti DATALAN.

Dva rozdielne reporty v jednotnom rozhraní

Zadanie na aktualizáciu mesačného reportu zahŕňalo doplnenie a úpravu 44 údajových polí do sumárneho reportu. Počas implementácie však vznikla potreba na doplnenie ďalších 12 údajových polí. Pravidelný mesačný report  je spúšťaný manuálne počas pracovnej doby, dvakrát mesačne, prvý krát ako dávka pred finančnou uzávierkou a následne ako dávka po finančnej uzávierke. Aktuálny mesačný report obsahuje 500 vzájomne previazaných údajových polí.

Požiadavka nového reportu na dennej báze znamenala pre vývojárov spoločnosti DATALAN vytvorenie samostatného, plne automatizovaného procesu. Navrhnuté riešenie funguje úplne autonómne, spúšťa sa každý pracovný deň v nočných hodinách  a obsahuje 131 údajových polí, nutne nezávislých od mesačnej uzávierky. Pôvodná požiadavka, aby report bol materskej spoločnosti doručený do 8:00 nasledujúceho dňa sa následne zmenila na 5:00 hod. nasledujúceho dňa. Vďaka novým vlastnostiam implementovaným do riešenia sa nám túto požiadavku podarilo splniť, bez väčších problémov.

Pri nasadení aktualizácií sme boli z technologického pohľadu limitovaní už existujúcim riešením a jeho možnosťami. Okrem požadovaných modifikácií sa nám podarilo zapracovať aj drobné úpravy a vylepšenia, zvyšujúce najmä výkonnosť a stabilitu systému. Zaujímavým špecifikom projektu bolo vzájomné prepojenie manuálnych a plne automatizovaných procesov do jednotného používateľského rozhrania. Riešenie tak zákazníkovi umožňuje v prehľadnom rozhraní sledovať stav práve realizovanej dávky (delivery). O aktuálnom stave odoslania dávky a  o výsledku jednotlivých krokov jej spracovania v materskej spoločnosti je používateľ informovaný emailovými notifikáciami.

Riešenie umožňuje kedykoľvek manuálne zasiahnuť do automatizovaného procesu

Navrhnutý systém minimalizuje potrebu manuálnych zásahov používateľa. Report sa pripraví, vygeneruje a odošle automaticky. Koncovému používateľovi však umožňuje kedykoľvek vstúpiť do procesu, prepnúť systém do manuálneho módu a v ňom pripraviť a odoslať mesačné reporty alebo opravné dávky. Z manuálneho režimu sa systém vie samostatne prepnúť späť do automatického denného režimu a podľa nastaveného kalendára pokračovať v dennom reportovaní.

„Bola to veľmi zaujímavá a prínosná spolupráca. Napriek veľkej prácnosti pri spracovaní dátovej časti riešenia, vyžadujúcej aj nie malú súčinnosť biznisových špecialistov zákazníka a komplikáciám spôsobených neočakávanou nutnosťou migrácie celého databázového prostredia zákazníka na vyššiu verziu databázy, priamo počas realizačnej fázy, sa nám podarilo dodržať všetky stanovené termínové a vecné parametre projektu.“ hodnotí výsledky Ganzarčík.

Pri projekte boli využité technológie Oracle (pôvodne vo verzii 11, po migrácii 19) a Java. Úpravy sa týkali dvoch modulov informačného systému zákazníka – DWH a Connect a integrácia na produkčný systém SPIN. Realizácia prebiehala od marca 2020 do apríla 2021.

V nasledujúcich rokoch je plánovaný pravidelný ročný update obsahu mesačných aj denných reportov. Otvorená je aj možnosť posunu posun času doručenia denných reportov materskej spoločnosti na 03.00 nasledujúceho dňa, čo by si vyžiadalo ďalšiu etapu optimalizácie jednotlivých krokov spracovania a procesov.