Otvorili sme elektronickú vstupnú bránu SLOVALCO

ePovolenia na vstup, prístupné aj cez mobil

Systém vydávania ePovolení je efektívny nástroj na riadenie rizika v priemyselnej výrobe.

Fakty
So spoločnosťou Slovalco spolupracujeme na zefektívňovaní výroby a zavádzaní technologických inovácií do praxe dlho­dobo. Aktuálne sa spúšťa ďalšia novinka – systém na tvorbu a evidenciu pracovných povolení v elektronickej forme.

Slovalco pred časom ako jeden z prvých podnikov na Slo­vensku zaviedol do interných procesov používanie tabletov s unikátnymi mobilnými aplikáciami na riadenie výroby aj kontrolu procesov, využívajú tiež moderné nástroje zalo­žené na platforme Complex Event Processing, ktorá doká­že v reálnom čase identifikovať blížiace sa hrozby. Cieľom projektu ePovolenia, do ktorého sme sa spoločne pustili koncom minulého roku, je úspešne implementovať systém elektronizácie vydávania ePovolení ako efektívneho nástro­ja na podporu vyhodnotenia a riadenia rizika pre práce vy­konávané externými dodávateľmi v závode zákazníka.

Riešenie
Používateľmi systému sú zamestnanci zodpovední za riadenie prác, t. j. všetci vedúci pracovných skupín (VPS), a okrem online tvorby žiadostí o ePovolenie na vstup systém umožňuje tieto žiadosti elektronicky schvaľovať, stanovovať kon­krétne podmienky vstupu a zároveň vstupy elektronicky evidovať. Zákazník od nového systému očakáva najmä efektívne ,,elektronické“ používateľské prostredie, ktoré zníži požiadavky na klasickú ručnú papierovú evidenciu, kontrolu oprávnení, schvaľovanie, archivovanie a v dlh­šom časom horizonte aj na prácnosť vydávania ePovolení.

Ako systém funguje
1. Vedúci pracovnej skupiny cez webové rozhranie vytvorí novú žiadanku, tzv. ePovolenie, kde vyplní náplň činnos­ti, ako aj čas a miesto výkonu práce, pričom systém je automaticky prepojený s databázou pracovísk. Na základe žiadosti sa definujú riziká pre danú pracovnú čin­nosť a pre dané pracovisko.
2. Následne VPS vyplní mená členov pracovnej skupiny. Sys­tém umožní do skupiny zaradiť len zamestnancov, ktorí majú platné požadované školenia pre dané pracovisko. Špecifickému zameraniu prác v Slovalcu sa prispôsobili aj úpravy aplikácie a do systému tak možno doplniť aj iné údaje, ako napr. pri práci vo výške používateľ označí, či majú zamestnanci používať lešenie, istenie na prácu vo výške, definuje pracovný postup a pod.
3. Vyplnená žiadosť o ePovolenie sa odošle na schválenie. Schvaľovateľ sa vypočítava dynamicky (mení sa v čase podľa pracovnej zmeny), pričom ich môže byť aj viace­ro. Schvaľovateľ môže ePovolenie upraviť, resp. doplniť možné riziká, o ktorých nevedel VPS.
4. Následne povolenie schváli, prípadne zamietne. Po schválení sa vytlačí 1x povolenie a podpíšu ho obe strany.
Aplikácia ePovolenia je integrovaná s viacerými dátovými zdrojmi (SAP, WIS, iné Lotus Domino DB).

Prínosy
Hlavnou pridanou hodnotou je okamžitý prehľad o jednotlivých pracovných skupinách na všetkých praco­viskách a ich možné upozornenie na vznik nového rizika pomocou SMS odoslanej priamo z aplikácie. Zákazník a koneční používatelia najviac oceňujú aktuálny a rýchly prehľad o aktívnych pracovných povoleniach vy­daných v Slovalcu, jednoduchú autorizáciu VPS do systé­mu pomocou ID kariet, možnosť predpripravenia e-Povo­lení cez internet a prístupnosť už uzatvorených e-Povolení v archíve na uľahčenie prípravy nových e-Povolení. Pre informáciu od začiatku roku 2016 bolo ku koncu apríla vy­stavených viac ako 950 ePovolení pre dodávateľov prác.„Cesta inovácií, ktorá sa v Slovalcu osvedčila, je podmienená rastúcou úrovňou prak­tického používania elektronizácie vlastnými zamestnancami aj zamestnancami externých dodávateľov prác. Nové riešenie prinieslo praktickú elektronizáciu práce za použitia súčasné­ho prostredia, s potenciálom rozvoja pri nadobúdaní skúse­ností s používaním e-Povolení.“

Jozef PILNIK
manažér BOZP
Slovalco

Táto stránka nie je optimalizovaná pre Internet Expolrer a nemusí fungovať správne.
Odporúčame použiť modernejší prehliadač.