Otvorili sme elektronickú vstupnú bránu SLOVALCO - DATALAN
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Otvorili sme elektronickú vstupnú bránu SLOVALCO

ePovolenia na vstup, prístupné aj cez mobil

Systém vydávania ePovolení je efektívny nástroj na riadenie rizika v priemyselnej výrobe.

Fakty
So spoločnosťou Slovalco spolupracujeme na zefektívňovaní výroby a zavádzaní technologických inovácií do praxe dlho­dobo. Aktuálne sa spúšťa ďalšia novinka – systém na tvorbu a evidenciu pracovných povolení v elektronickej forme.

Slovalco pred časom ako jeden z prvých podnikov na Slo­vensku zaviedol do interných procesov používanie tabletov s unikátnymi mobilnými aplikáciami na riadenie výroby aj kontrolu procesov, využívajú tiež moderné nástroje zalo­žené na platforme Complex Event Processing, ktorá doká­že v reálnom čase identifikovať blížiace sa hrozby. Cieľom projektu ePovolenia, do ktorého sme sa spoločne pustili koncom minulého roku, je úspešne implementovať systém elektronizácie vydávania ePovolení ako efektívneho nástro­ja na podporu vyhodnotenia a riadenia rizika pre práce vy­konávané externými dodávateľmi v závode zákazníka.

 

Riešenie
Používateľmi systému sú zamestnanci zodpovední za riadenie prác, t. j. všetci vedúci pracovných skupín (VPS), a okrem online tvorby žiadostí o ePovolenie na vstup systém umožňuje tieto žiadosti elektronicky schvaľovať, stanovovať kon­krétne podmienky vstupu a zároveň vstupy elektronicky evidovať. Zákazník od nového systému očakáva najmä efektívne ,,elektronické“ používateľské prostredie, ktoré zníži požiadavky na klasickú ručnú papierovú evidenciu, kontrolu oprávnení, schvaľovanie, archivovanie a v dlh­šom časom horizonte aj na prácnosť vydávania ePovolení.

Ako systém funguje
1. Vedúci pracovnej skupiny cez webové rozhranie vytvorí novú žiadanku, tzv. ePovolenie, kde vyplní náplň činnos­ti, ako aj čas a miesto výkonu práce, pričom systém je automaticky prepojený s databázou pracovísk. Na základe žiadosti sa definujú riziká pre danú pracovnú čin­nosť a pre dané pracovisko.
2. Následne VPS vyplní mená členov pracovnej skupiny. Sys­tém umožní do skupiny zaradiť len zamestnancov, ktorí majú platné požadované školenia pre dané pracovisko. Špecifickému zameraniu prác v Slovalcu sa prispôsobili aj úpravy aplikácie a do systému tak možno doplniť aj iné údaje, ako napr. pri práci vo výške používateľ označí, či majú zamestnanci používať lešenie, istenie na prácu vo výške, definuje pracovný postup a pod.
3. Vyplnená žiadosť o ePovolenie sa odošle na schválenie. Schvaľovateľ sa vypočítava dynamicky (mení sa v čase podľa pracovnej zmeny), pričom ich môže byť aj viace­ro. Schvaľovateľ môže ePovolenie upraviť, resp. doplniť možné riziká, o ktorých nevedel VPS.
4. Následne povolenie schváli, prípadne zamietne. Po schválení sa vytlačí 1x povolenie a podpíšu ho obe strany.
Aplikácia ePovolenia je integrovaná s viacerými dátovými zdrojmi (SAP, WIS, iné Lotus Domino DB).

 

Prínosy
Hlavnou pridanou hodnotou je okamžitý prehľad o jednotlivých pracovných skupinách na všetkých praco­viskách a ich možné upozornenie na vznik nového rizika pomocou SMS odoslanej priamo z aplikácie. Zákazník a koneční používatelia najviac oceňujú aktuálny a rýchly prehľad o aktívnych pracovných povoleniach vy­daných v Slovalcu, jednoduchú autorizáciu VPS do systé­mu pomocou ID kariet, možnosť predpripravenia e-Povo­lení cez internet a prístupnosť už uzatvorených e-Povolení v archíve na uľahčenie prípravy nových e-Povolení. Pre informáciu od začiatku roku 2016 bolo ku koncu apríla vy­stavených viac ako 950 ePovolení pre dodávateľov prác.„Cesta inovácií, ktorá sa v Slovalcu osvedčila, je podmienená rastúcou úrovňou prak­tického používania elektronizácie vlastnými zamestnancami aj zamestnancami externých dodávateľov prác. Nové riešenie prinieslo praktickú elektronizáciu práce za použitia súčasné­ho prostredia, s potenciálom rozvoja pri nadobúdaní skúse­ností s používaním e-Povolení.“

Jozef PILNIK
manažér BOZP
Slovalco