Pri obrovskej agende pomohla automatizácia - DATALAN
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Pri obrovskej agende pomohla automatizácia

Prehľadné a rýchle spracovanie obrovského množstva agendy – to je hlavný výsledok riešenia, ktoré na Slovensku z pohľadu počtu zapojených používateľov a rozsahu integrácie nemá konkurenciu. DATALAN ho realizuje pre Sociálnu poisťovňu.

So Sociálnou poisťovňou ako zákazníkom spolupracujeme viac než dekádu, nielen v oblasti dodávky techniky, ale aj spracovania veľkého množstva dát. Aktuálne sme u zákazníka implementovali unikátne riešenie, v ktorom sme integrovali produkt eGOV Connector s Automatizovaným systémom správy registratúry, ktorá je taktiež z dielne DATALANu, a ďalšími integračnými modulmi, dodanými v rámci projektu.

Ako spracovať tisícky správ denne

Projekt s názvom Rozvoj automatizovaného systému správy registratúry má za cieľ zabezpečiť automatizovanú komunikáciu Sociálnej poisťovne cez Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS). Dodané riešenie spracováva všetku vstupnú aj výstupnú eDesk komunikáciu zákazníka, pričom rádovo sa jedná o tisícky správ denne.

Projekt sme naštartovali v septembri 2016 a bol rozdelený do viacerých etáp. V rámci prvej fázy, ukončenej v júli 2017, sme zrealizovali automatizovanú komunikáciu cez ÚPVS. Paralelne, od februára do septembra, sme realizovali aj automatizované triedenie súdnej a exekútorskej agendy. V prvom štvrťroku 2018 bolo riešenie rozšírené aj o funkcionalitu hromadného zasielania rozhodnutí SP, čím sme zabezpečili jednotný spôsob spracovania elektronických správ pre rôzne agendy Sociálnej poisťovne. Priebežne sme počas celého trvania projektu pripravili aj ďalšie elektronické formuláre (napr.  formuláre pre komunikáciu so súdmi) a realizovali ďalší rozvoj automatizovaného systému, najmä v oblasti integrácií a rozvoja registratúry.

Vzhľadom na nárast elektronickej komunikácie kontinuálne pracujeme na ďalších rozšíreniach. Ďalším pilierom riešenia sa stal náš nový produkt – eForm modul. eForm modul sme do prostredia SP dodali ešte koncom minulého roka, odkedy prešiel testami, pilotnou prevádzkou a aktuálne sú cez neho spracovávané stovky  elektronických formulárov denne. Modul poskytuje integračné rozhranie pre agendové systémy SP a zabezpečuje okamžitý pohľad na stav spracovania elektronických formulárov. Aj toto riešenia ďalej rozvíjame. Ďalšou etapou plánujeme zabezpečiť možnosť správy formulárov údajov v prostredí modulu tak, aby bolo možné poskytnúť jednotnú platformu pre automaticky generované formuláre, a tiež pre prípady, kde je žiadúce aby formuláre boli vypĺňané používateľmi, napríklad v prípadoch niektorých rozhodnutí.

Plná automatizácia v praxi

Dodané riešenie využíva ústredie Sociálnej poisťovne ako aj všetkých 36 pobočiek a z hľadiska využívania ide teda o jeden z najrozsiahlejších projektov zapojenia verejnej inštitúcie na portál ÚPVS na Slovensku. Rekordný je aj počet používateľov registratúry – stovky používateľov ústredia a pobočiek.

Riešenie zákazníkovi prinieslo automatizovanú elektronickú eDesk komunikáciu s občanmi, firmami a ďalšími orgánmi verejnej moci. Výhody automatizácie z pohľadu používateľa sú jednoznačné: eDesk správy, prichádzajúce do schránky SP sú vyberané, ďalej triedené a spracovávané automatizovane a rovnako pracovníci SP nemusia riešiť doručovanie správ do schránky, náš systém to urobí automatizovane. Zamestnanci sa tak môžu sústrediť na samotné spracovanie vecnej agendy.

Ako to vidí zákazník

Prínos riešenia zákazník vidí najmä v prehľadnosti, rýchlosti a jednoduchosti spracovávania obrovského množstva agendy oproti stavu pred automatizáciou. Početnosť spracovávaných elektronických podaní je rádovo v tisíckach denne a kým nebolo naše riešenie produkčné nasadené, podania museli byť spracovávané manuálne. Znamenalo to nutnosť manuálneho prístupu do eDesk schránky, tento stav však nebol udržateľný a maximálne vyčerpával kapacity zákazníka. Automatizáciou riešenia sa zaťaženie zamestnancov výrazne odbúralo. Samozrejme, pri tak komplexnom riešení sme sa museli popasovať aj s neštandardnými situáciami, ktoré vyžadovali operatívne zásahy počas rutinnej prevádzky. Spoľahlivosť riešenia, ktorá je na vysokej úrovni je závislá aj od externých faktorov ako je kvalita dát, funkčnosť ďalších integrovaných riešení a podobne. Preto boli a stále sú nevyhnutné servisné zásahy a ladenie riešenia s cieľom umožniť zákazníkovi sústrediť sa na agendovú činnosť s minimalizáciou nutnosti manuálnych zásahov do spracovania elektronických správ.

Riešenie bolo customizované a dodané nielen v súlade s konkrétnymi potrebami a požiadavkami zákazníka, ale aj s legislatívou SR, pričom bolo potrebné zrealizovať aj integráciu na už existujúcu a používanú platformu v SP a zároveň dosiahnuť maximálnu mieru bezpečnosti – pri nasadení aj prevádzke.

Technologický pohľad

Ide o prvé nasadenie nášho riešenia eGOV Connector pre inštitúciu verejnej správy, a zároveň najkomplexnejšie nami dodané riešenie, čo sa týka počtu používateľov, pobočiek, početnosti spracovávanej agendy a integrácie riešenia s ďalšími systémami. V registratúre sa eviduje a ďalej spracováva každé jedno podanie z a do Sociálnej poisťovne, systém preto musí byť pripravený aj na zvyšujúce sa nároky do budúcna. Navyše, na rozdiel od iných podobných projektov, kde boli formou subdodávok dodané lokálne elektronické podateľne, v tomto projekte mal DATALAN integračnú oblasť vo vlastných rukách. Využívame služby modulov ÚPVS na externej strane a služby našich vlastných modulov na strane zákazníka. Tento setup je výhodný pre ďalší rozvoj a je v maximálnom súlade s plánovanou novelizáciou legislatívy pre orgány verejnej moci (OVM).

Keďže v rámci elektronizácie verejnej správy na Slovensku je aj Sociálna poisťovňa povinná komunikovať so všetkými inštitúciami, úradmi atď. (OVM) ako aj s firmami výhradne elektronicky, SP sa strategicky venuje hľadaniu nástrojov, ktoré proces spracovania agendy ešte urýchlia. Navyše, už teraz sa elektronická komunikácia týka aj občanov, ktorí majú aktivovaný eID a aktívne eDesk schránky pre doručovanie, a predpokladá sa, že toto číslo bude kontinuálne rásť. Preto sa DATALAN podieľa aj na ďalšom rozvoji a inováciách do budúcnosti.

Vzorové riešenie

Naše riešenie bolo navrhnuté s ohľadom na heterogénnosť prostredia SP, s cieľom zabezpečiť vysokú dostupnosť. Taktiež bolo potrebné skĺbiť prostredie na strane zákazníka s modulmi kompletne priamo z našej dielne, pri ktorých vývoji sme ako platformu použili Java technológie. „Aj napriek náročným podmienkam sa nám ciele projektu podarilo naplniť a po polročnej prevádzke môžeme potvrdiť, že riešenie spĺňa očakávania, ktoré boli od začiatku nastavené vysoko – tak z našej strany, ako aj zo strany zákazníka ,“ zhodnotil Michal Ďungel z DATALANu, ktorý projekt zastrešuje. „Pri vývoji riešenia sme špeciálne zamakali na testovaní a odladení pod reálnou záťažou, a určite i vďaka tomu bolo označené za vzorové aj zo strany integračných partnerov.“

Samozrejme, každé technologické riešenie musí byť stabilné ako celok. V prípade projektu pre Sociálnu poisťovňu existuje významná závislosť od externého prostredia, preto najmä v začiatkoch situácia nebola jednoduchá, spoločne so zákazníkom sa nám však podarilo preklenúť aj tieto stavy.
Navyše, pri objeme komunikácie, aká prebieha v Sociálnej poisťovni, by v prípade čo len krátkeho výpadku integračných alebo aplikačných služieb nastal veľký problém. „Tomu sa nám podarilo v maximálnej možnej miere vyvarovať, čo možno v takýchto komplexných projektoch považovať za úspech,“ doplnil Michal Ďungel. Aj vďaka tomu sme opäť potvrdili, že DATALAN nemá ambíciu byť „len“ dodávateľom softvéru, či hardvéru, ale predovšetkým partnerom, ktorý vďaka know-how a osobnému prístupu skutočne prenáša inovácie a nové možnosti technológií do každodennej praxe svojich zákazníkov.