Rozšírenie AEK o nových mandantov - DATALAN
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Rozšírenie AEK o nových mandantov

Sporiteľňa denne spracováva stovky prípadov komunikácie vo veci exekúcií, čo zaberá značnú časovú kapacitu pracovníkov. Zavedenie elektronického príjmu a procesného spracovania súčinnosti a exekučných príkazov pomohlo odbúrať veľké množstvo papierovej práce, zvýšilo produktivitu tímu, sprehľadnilo procesy a orientáciu v dátach, uľahčilo prístup k dokumentom a zlepšilo prácu s nimi, napr. v rámci rýchleho vyhľadávania. Aktuálne sme aplikáciu Automatizácie exekučných konaní (AEK) rozšírili o nových mandantov, ktorými sú obce, mestá a ZVJS, aby vedeli efektívnejšie vymáhať nedoplatky napríklad na miestnych daniach, či im umožní uplatniť si svoje oprávnené pohľadávky voči klientom sporiteľne.

Systém automatizovaného spracovania exekučných konaní zohľadňuje potrebu pružnej reakcie na požiadavky exekútorov, ktorými je banka povinná sa zaoberať vo veľmi krátkych lehotách, kedy napríklad musí byť blokácia vykonaná v rámci daného pracovného dňa. Automatizované spracovanie exekučných konaní umožňuje omnoho rýchlejšie vybavenie požiadaviek.

Projekt rozšírenia AEK o nových mandantov prešiel dvoma fázami. V prvej sa vykonávala automatizácia súčinností, čiže išlo o pasívne zisťovanie informácií o účtoch. V druhej fáze sa už vykonávala automatizácia exekúcií s manuálnou realizáciou zmien v bankovom systéme.

V DATALANe sme pre klienta vytvorili nástroj na automatizovanú správu exekučných príkazov, ktoré zasielajú exekútori cez AEK spolu s obrazovkami pre monitoring a správu exekúcií priamo v novej aplikácii. Išlo najmä o rozšírenia komunikačnej aplikácie (AEK-SCB) o príjem správ s novým XML pre obce, rozšírenie číselníka pre typ správy Príkazy pre Municipality, kontrolu správ pre povinné položky pre obce a voči číselníku obcí. Riešenie bolo realizované a nasadené bez zmeny používateľského rozhrania (GUI) a spracovania (procesy).

Aplikáciu priamo používa cca 40 zamestnancov sporiteľne na oddelení clearingu a kontroly pohľadávok, oddelení vedenia účtov klientov či oddelenií správy rizikových úverov, Z externej siete využívajú toto rozšírenie stovky miest a obcí po celej SR.

Zavedením aplikácie bol vytvorený nástroj na uplatnenie relevantných pohľadávok voči klientom sporiteľne, ktorý umožňuje spĺňať legislatívnu požiadavku oči mestám, obciam a ZVJS. Automatizuje proces, ktorý by sa musel kompletne riešiť manuálne. Vďaka predchádzajúcemu know-how a znalosti zákazníkovho prostredia sme pri implementácii využili našu flexibilitu a z aplikácie vyťažili čo najviac. V rámci rozšírenia AEK o nových mandantov sme využili našu už existujúcu aplikáciu AEK, ktorá u zákazníka funguje už dlhodobo.

Po implementácii automatizovaných exekučných konania pre obce, mestá a ZVJS sa znížili náklady na ľudské zdroje, znížila chybovosť (nakoľko sa minimalizovalo manuálne spracovanie), zvýšila bezpečnosť (kvôli požitiu bezpečnostných certifikátov a PKI ) a podstatne skrátil celkový proces.

S projektom rozšírenia AEK sme začali v auguste 2019 a do produkčnej fázy sme ho uviedli v naozaj krátkom čase – už v polovici októbra 2019.