eSAM – informačný systém pre komplexné zabezpečenie agendy vášho mesta a obce

Informačný systém eSAM je moderná a používateľsky atraktívna webová aplikácia pre mestá, obce a ich zriadené organizácie z dielne DATALANu. Aplikácia novej generácie postupne zastreší všetky procesy súvisiace so zabezpečením agendy samospráv a nahradí pôvodné ekonomické systémy Korwin a URBIS, ktorých používateľmi sú desiatky samospráv na Slovensku.

Systém eSAM od DATALANu zabezpečuje informačnú podporu pre spracovávanie, evidenciu a riadenie informácií hospodársko-správnych agend, výkon kompetencií miest a obcí v zmysle platnej legislatívy pre obce a mestá. Poskytuje vysokú dostupnosť a bezpečnosť dát spracovaných na jednom mieste.

Systém eSAM vám ponúka:

Webová aplikácia eSAM je dostupná „odkiaľkoľvek na svete s prístupom na web“ bez nutnosti inštalácie dodatočných programov a nástrojov. Používatelia ocenia najmä jednotné intuitívne ovládanie a vzhľad.

Výhody aplikácie:
Technický popis systému eSAM

Jednotlivé moduly informačného systému sú navzájom prepojené a zdieľajú spoločné údaje na úrovni organizácie, prípadne vedia podľa potreby spolupracovať aj s externými informačnými systémami.
Bezpečnostná architektúra je postavená na službách viacerých úrovní s cieľom dosiahnuť maximálny bezpečnostný štandard. Všetky systémy majú jednotný vzhľad a jednotné ovládanie prvkov. Vďaka intuitívnemu ovládaniu zvládnu používatelia prácu so systémom eSAM veľmi rýchlo.

Jednotlivé moduly informačného systému eSAM:
Účtovníctvo

Tvorba účtovného rozvrhu, definovanie predkontácií účtovania a sledovanie účtovných zápisov (účtovanie banky, pokladnice, účtovanie o pohľadávkach, záväzkoch, daniach a i.). Evidencia interných dokladov a externých dokladov – pohľadávky DAP, majetok, mzdy, sklady.

Rozpočet

Tvorba rozpočtových položiek a programovej štruktúry s cieľmi a ukazovateľmi. Evidencia návrhov a zmien rozpočtu. Evidencia rozpočtových zápisov.

Financie

Pokrýva všetky finančné operácie. Umožňuje zrýchlené vytváranie jednoduchých pokladničných dokladov, prípadne komplexné vytvorenie dokladu cez inovatívnu funkciu Výber P/Z (Pohľadávky a záväzky). Bankové účty podporujú import SEPA XML výpisov a následné automatické párovanie na faktúry a pohľadávky DaP. Umožňuje tiež vytvárať platobné príkazy a generovať XML pre bankové aplikácie.

Obchodné vzťahy

Slúži na evidenciu a spracovanie zmlúv, objednávok, faktúr atď., rozdelených na dodávateľské a odberateľské. Umožňuje ich predkontovanie a zaúčtovanie do účtovníctva a rozpočtu. Jednoduché povinné zverejňovanie na www.digitalnemesto.sk.

Osoby a adresy

Databáza fyzických, právnických a podnikateľských osôb, s ktorými organizácia dodávateľský alebo odberateľský vzťah, alebo jej platia dane či poplatky. K osobe je možné evidovať jej adresy, kontakty, bankové účty atď.

Výkazníctvo

Poskytuje na jednom mieste možnosť vytvárania zostáv, prehľadov a výkazov pre štátne organizácie. Výkazy je možné ukladať do histórie, prípadne do DMS modulu a opätovne sa k nim vracať v prípade potreby. Umožňuje organizácii vytvárať si vlastné výkazy, prípadne upravovať pôvodné.

Administrácia

Slúži na správu používateľov systému a nastavenia prístupových práv na úroveň jednotlivých evidencií a funkcionality. Umožňuje evidovanie základných informácií o organizácii (napr. typ organizácie – obec alebo mesto, štatutár).

Správa dokumentov

Alebo tzv. Document Management System (DMS) slúži na evidenciu súborov ľubovoľného formátu súvisiacich s prácou v eSAMe. Umožňuje prepojenie týchto súborov s dokladmi, daňovými pohľadávkami, prípadne aj uloženie výkazov z účtovníctva a rozpočtu.

Pohľadávky DaP

Eviduje daňové a poplatkové pohľadávky (možnosť synchronizácie s DCOMom, Korwinom, Urbisom) a poskytuje základný prehľad o ich zaúčtovaní a naviazaných úhradách.

Registre

Základný modul pre definovanie číselníkov organizačnej štruktúry, umiestnení, stredísk, pokladníc, bankových účtov, projektov. Obsahuje tiež systémové nastavenia dokladov a tvorbu textácií finančnej kontroly pre vybrané zostavy.

Informačný systém eSAM spĺňa podmienky legislatívy SR, najmä ustanovenia Zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 90/2005 Z. z. a Zákona NR SR č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a Výnosu MF SR č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Máte záujem o viac informácií?