Komplexná starostlivosť o bezpečnosť vašej organizácie ako služba

V rámci informačnej bezpečnosti je potrebné v organizácii vykonávať širokú škálu činností, ktoré vykonáva Manažér kybernetickej bezpečnosti a ktorého povinnosti sú definované Zákonom o kybernetickej bezpečnosti c. 69/2018 Z. z.. Organizácia môže činnosťou Manažéra kybernetickej bezpečnosti poveriť interného zamestnanca ale aj externý subjekt.

Preto DATALAN okrem jednorazových služieb zabezpečenia analýz súladu so Zákonom o kybernetickej bezpečnosti a Zákonom o IT vo verejnej správe ponúka aj kontinuálne udržiavanie súladu s oboma zákonmi, a to formou služby výkonu funkcie Manažéra kybernetickej bezpečnosti. 

Pre koho je služba určená?

Zákon o kybernetickej bezpečnosti stanovuje povinnosť určiť Manažéra kybernetickej bezpečnosti každému prevádzkovateľovi základnej služby.

Bezpečnostný manažér ako služba
Kto je Manažér kybernetickej bezpečnosti?

Táto funkcia si okrem orientácie na oblasť kybernetickej bezpečnosti vyžaduje aj hlboké odborné znalosti, aktívny prehlaď v súčasnej a neustále sa meniacej legislatíve a schopnosť odhadnúť a znižovať kybernetické riziká pre organizáciu.

Podľa § 5 písm. a) vyhlášky Národného bezpečnostného úradu c. 362/2018 Z. z., Manažér kybernetickej bezpečnosti:

  • má možnosť predkladať návrhy a oznamovať informácie v oblasti kybernetickej bezpečnosti priamo štatutárnemu orgánu prevádzkovateľa základnej služby,
  • zabezpečuje aplikáciu bezpečnostných opatrení v systéme riadenia kybernetickej bezpečnosti,
  • je nezávislý od riadenia prevádzky a vývoja služieb informačných technológií,
  • splna znalostné štandardy na funkciu manažéra kybernetickej bezpečnosti podľa osobitného predpisu.


Manažér kybernetickej bezpečnosti je preto jedným zo základných nástrojov tvorby bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa základnej služby a ich aplikácie do praxe na kontinuálnej báze.

Kto je Manažér kybernetickej bezpečnosti?

DATALAN disponuje tímom špičkových expertov s preukázanou odbornou spôsobilosťou, takže dokážeme plne zastrešiť zodpovednosť za organizovanie systému riadenia kybernetickej bezpečnosti.

Naši bezpečnostní manažéri vedia určiť kybernetické riziká pre vašu organizáciu a navrhnúť opatrenia, ktoré tieto riziká eliminujú. Identifikácia aktív, hrozieb a rizík, ktorým čelia spoločnosti, je základom pre optimálnu kombináciu ľudí, procesov a technológií tak, aby zabezpečili čo najlepšiu možnú úroveň ochrany.

Prečo DATALAN?

DATALAN je pre vás ideálnym partnerom na výkon funkcie Manažéra kybernetickej bezpečnosti, pretože vďaka niekoľkoročnej praxi dokonale
poznáme prostredie našich zákazníkov. Naše informačné systémy dodávame pre zákazníkov z rôznych oblastí, preto ich dôkladne poznáme a dokážeme najlepšie posúdiť ich súlad s bezpečnostnými zákonmi. Okrem toho máme konkrétne referencie na implementáciu súladu so ZoKB i so ZoITVS v samospráve a v zdravotníctve.

Máte záujem o viac informácií?