Kybernetická bezpečnosť – týka sa aj vás

Platí aj pre vás povinnosť implementácie bezpečnostných opatrení definovaných legislatívou? Kybernetická bezpečnosť je aktuálnou a dôležitou témou, ktorej by ste mali venovať svoju pozornosť aj z legislatívneho pohľadu. Ako IT partner vám predstavujeme dostupné možnosti, ako byt v súlade so zákonom rýchlo, jednoducho a bez veľkých investícií.

Bezpečnostná legislatíva určuje normy ako vytvoriť a udržiavať bezpečné prostredie pre vás a vašich zamestnancov a zároveň zákazníkov, občanov ci pacientov. DATALAN pre všetky organizácie ponúka riešenia na zabezpečenie súladu s uvedenými legislatívnymi zmenami, a to z pohľadu metodiky i technologických riešení.

V posledných rokoch na Slovensku nadobudli účinnosť nasledovné kľúčové zákony, ktoré definujú základné normy v rôznych oblastiach bezpečnosti, hlavne kybernetickej:
§ Zákon o ochrane osobných údajov - č. 18/2018 Z. z.

Zákon vyplýva z nariadenia o ochrane osobných údajov GDPR. Predstavuje novú legislatívu, ktorá výrazne zvýši ochranu osobných údajov občanov aj v digitálnom svete. Občania EÚ tak získavajú väčšiu kontrolu nad tým, čo sa s ich údajmi deje a zároveň sa zjednocujú existujúce zákony o ochrane osobných údajov v rámci EÚ.

§ Zákon o kybernetickej bezpečnosti – č. 69/2018 Z. z.

Cieľom zákona je nielen ochrana informačných systémov a sietí pred narušením, ale aj ochrana samotných zákazníkov. Prvoradou povinnosťou prevádzkovateľov základných služieb je prijať a dodržiavať bezpečnostné opatrenia v rozsahu stanovenom zákonom o kybernetickej bezpečnosti.

§ Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe č. 95/2019 Z. z.

Zákon komplexne upravuje organizáciu správy informačných technológií verejnej správy. Práva a povinnosti v oblasti informačných technológií verejnej správy, na ktoré sa vzťahuje tento zákon a základné požiadavky kladené na informačné technológie verejnej správy a na ich správu.

Splňte legislatívne požiadavky, vyhnite sa sankciám a udržte svoje dáta v bezpečí

Ako odborníci na oblasť IT bezpečnosti a stabilný partner desiatok zákazníkov vieme skĺbiť naše know-how a dlhoročné skúsenosti s vašimi potrebami. Poskytneme vám potrebné konzultácie, pomôžeme splniť požiadavky zákona a vašu legislatívnu povinnosť a súčasne aj ochrániť vaše dáta, systémy a zariadenia. Aby ste boli v bezpečí a vyhli sa prípadným sankciám za nesplnenie povinností, naše riešenia sú tu pre vás – rýchlo, efektívne a úsporne. Pripravíme vás na aktuálne potreby aj budúce výzvy v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Súlad so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

V rámci nami vykonanej analýzy:
• Identifikujeme stav kybernetickej bezpečnosti vo vašej organizácii
• Implementujeme opatrenia podľa § 20 ods. 3 písm.
    a) organizácia informačnej bezpečnosti
• Implementujeme opatrenia podľa § 20 ods. 3 písm.
    b) riadenie aktív, hrozieb a rizík

Zabezpečenie analýzy súladu so ZoKB je za jednorazový poplatok.

Súlad so zákonom o informačných technológiách verejnej správy

Predmetom ponúkaných služieb je analýza rizík ako základ pre implementáciu potrebných opatrení pre informačné systémy verejnej správy.

Zabezpečenie analýzy súladu so ZoKB je za jednorazový poplatok.

Súlad so zákonom o ochrane osobných údajov - GDPR

Využit môžete analýzu, metodiku, poverenie zodpovednej osoby alebo podporu zodpovednej osoby vo vašej organizácii, školenia, audit a implementáciu riešení a služieb v rámci infraštruktúry aj informačných systémov na mieru.

Podpora udržiavania súladu s bezpečnostnou legislatívou - bezpečnostný manažér

Udržiavanie súladu vašej organizácie s bezpečnostnou legislatívou t. j. so ZoKB a so ZoITVS je kontinuálny proces, ktorý nikdy nekončí. Vyžaduje odborníka – bezpečnostného manažéra s orientáciou na kybernetickú bezpečnosť. DATALAN vám ponúka bezpečnostného špecialistu vo forme služby na pokrytie povinností bezpečnostného manažéra, ktoré sú požadované bezpečnostnou legislatívou.

Podpora udržiavania súladu je kontinuálna služba s mesačným paušálnym poplatkom.

Prečo DATALAN?

DATALAN je pre vás ideálnym partnerom na zabezpečenie tohto súladu, pretože vďaka nášmu tímu špičkových expertov dokonale poznáme prostredie našich zákazníkov. Naše informačné systémy dodávame pre zákazníkov z rôznych oblastí, preto ich dôkladne poznáme a dokážeme najlepšie posúdiť ich súlad s bezpečnostnými zákonmi. Okrem toho máme konkrétne referencie na implementáciu súladu so ZoKB i so ZoITVS v samospráve a v zdravotníctve.

Nejde o formálnu záležitosť, ale reálnu implementáciu bezpečnostných opatrení definovaných uvedenou legislatívou, ktorá je kontrolovateľná Národným bezpečnostným úradom (NBÚ), Najvyšším kontrolným úradom (NKÚ) alebo inou zákonom určenou autoritou. V prípade nesúladu s uvedenou bezpečnostnou legislatívou hrozia organizáciám a aj jednotlivcom sankcie a pokuty až do výšky 1 % celkového ročného obratu (najviac 300 000 EUR).

V dobe, keď väčšina komunikácie prebieha online, je dôležité ešte viac dbať na bezpečnosť – od informácií cez prístupy a procesy až po hardvérové vybavenie. DATALANský security tím vám vie dodať riešenia na mieru a zároveň prevziať kompletnú správu a monitoring bezpečnostných riešení, čím vás ako zákazníka výrazne odbremeníme a pomôžeme vám zostať v digitálnom svete v bezpečí. Viac informácií o našich riešeniach a službách nájdete na www.datalan.sk

Máte záujem o viac informácií?