Spracovanie pandemických OČR efektívne pomocou e-formulárov

Mnohé úrady aj napriek postupujúcej digitalizácii ešte stále riešia svoju agendu v papierovej forme, čo sa začiatkom roka 2020 stalo mimoriadne problematickým. V snahe zabrániť šíreniu koronavírusu bolo potrebné v čo najväčšej možnej miere obmedziť fyzický kontakt a prejsť do online prostredia. Z dôvodu rastúcej pandémie, ako aj zavretých škôl, sa dramaticky zvýšil počet ľudí žiadajúcich o OČR – pandemické ošetrovné. Sociálna poisťovňa v rýchlej reakcii na túto situáciu využila možnosti moderných technológií.

Pandemické ošetrovné sa na rozdiel od klasického ošetrovného neposkytuje len na 10 dní, ale po neobmedzenú dobu počas krízovej situácie spôsobenej koronavírusom. Podmienkou pri jeho spustení bolo predloženie čestného vyhlásenia. Pre Sociálnu poisťovňu, ktorá je naším dlhoročným zákazníkom, sme preto riešili nutnosť digitalizovať aj tento proces.

Do vypuknutia pandémie sa riešili žiadosti o OČR len tlačivami – v prvej fáze pandémie mali klienti tieto tlačivá spolu s čestnými vyhláseniami vyplniť, naskenovať a zaslať na príslušnú pobočku e-mailom. Takéto spracovanie však prinášalo veľký nápor na pracovníkov poisťovne, nakoľko sa vyžadovalo manuálne spracovanie a vyskytovala sa chybovosť pri evidencii.

Po naštartovaní projektu elektronického spracovania pandemických OČR sme si ako primárny cieľ dali práve rýchlejšie zvládnutie náporu žiadostí o OČR a tým zefektívnenie celého procesu, s kladným výsledkom pre klienta.
Projekt sme so Sociálnou poisťovňou rozbehli na jar 2020 analýzou formulárov a návrhom ich aplikácie v IT prostredí klienta. Za týmto účelom sme zrealizovali potrebné rozšírenia v eForm module, keďže spracovanie agendy OČR a čestných vyhlásení je v kompetencii jednotlivých pobočiek a nevyhnutnou sa stala potreba presúvania spracovania agendy medzi nimi.

Rýchlo, jednoducho a bezpečne cez
e-formuláre

Spolu s prácami na samotných formulároch sme tiež pristúpili k redizajnu portálu https://eformulare.socpoist.sk/ tak, aby portál a jeho služby bol zosúladené s jednotným dizajn manuálom elektronických služieb ID-SK. Na tomto portáli v súlade s jeho cieľom Uľahčujeme to občanom nájdu klienti všetky e-formuláre Sociálnej poisťovne – Žiadosť o pandemické nemocenské, Žiadosť o pandemické OČR aj Vymáhanie pohľadávok.

Elektronická žiadosť cez e-formuláre prináša mnoho výhod poisťovni aj občanom. Vyplnenie žiadosti online chráni zdravie, šetrí čas a súčasne urýchľuje vybavenie dávky. Žiadatelia nemusia nikam chodiť, všetko vybavia jednoducho z domu. Aj napriek tomu, že práca s e-formulármi je jednoduchá, môže pri ich vypĺňaní dôjsť k chybe – aby sa tak nestalo, Sociálna poisťovňa pripravila pre všetkých žiadateľov pomôcku, ako sa týmto chybám vyvarovať (viac informácií)

Riešenie bolo technologicky pripravené na nasadenie do prevádzky už v apríli 2020, v tomto období však dochádzalo k zmene legislatívy prakticky na týždennej báze, čomu bolo potrebné prispôsobiť aktivity zákazníka aj IT zmeny a support.

Bez potreby eID

V rámci projektu bolo potrebné zareagovať aj na fakt, že napriek výhodám elektronickej komunikácie je občanov aktívne využívajúcich eDesk schránky stále málo. Aby bolo možné formuláre poskytnúť čo najširšej skupine obyvateľstva, došlo k dohode s partnermi projektu a boli vytvorené obdobné elektronické formuláre aj v doméne vicepremier.sk. V tomto prípade sa počas trvania krízového stavu nevyžaduje prihlásenie prostredníctvom eID kariet, pred zaslaním formulárov sa občan overí v prvom kroku prostredníctvom SMS správy, až následne sa jeho identita overí v Sociálnej poisťovni. Úlohou DATALANu bolo zabezpečiť bezpečný prenos týchto formulárov prostredníctvom služby CSRU tak, aby formuláre mohli byť ďalej spracované rovnakým spôsobom ako priamo na portáli eformulare.socpoist.sk .

Služby v číslach

Elektronické formuláre boli sprístupnené verejnosti od konca júla 2020. „V ďalšej etape projektu sme zabezpečili integráciu eForm modulu s agendovým systémom nemocenského poistenia, čím došlo k ďalšej automatizácii spracovania agendy,“ uviedol Roman Jaroš, riaditeľ pre segment Štátna správa v spoločnosti DATALAN. Špecializovaný tím expertov v jeho oddelení pokračoval projektovými aktivitami aj po nasadení riešenia – pripravili služby žiadosti o nemocenské, čo bola v rámci pandémie nemenej dôležitá agenda. Po dohode so Sociálnou poisťovňou sme túto novú službu pripravili tak, aby bola dostupná pre občanov s eID a počas trvania krízoveho stavu aj pre občanov ktorí zatiaľ eID nemajú a to na jednom mieste v prostredí portálu. Aktuálne takýmto spôsobom zjednocujeme aj existujúce službu pre žiadosti o OČR a pripravujeme novú službu – Žiadosť o tehotenské.
Od nábehu produkcie bolo celkovo spracovaných vyše 487 000 pandemických formulárových žiadostí – z toho 337 000 žiadostí o pandemické nemocenské, 104 000 čestných vyhlásení a 46 000 OČR.

Ako s „pandemickými“ službami ďalej?

Do budúcna očakávame, že so stabilizáciou koronakrízy a klesaním tempa šírenia nákazy sa postupne stratí aj potreba realizácie  „pandemických“ služieb Sociálnej poisťovne. Vybudované riešenie však zostane ako základ pre nové elektronické služby v oblasti nemocenského poistenia, ako aj iných agendových oblastí za účelom ďalšieho zefektívnenia komunikácie občanov so Sociálnou poisťovňou.

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov