Korwin - IS pre mestá a obce

Informačný systém KORWIN od DATALANu zabezpečuje informačnú podporu pre spracovávanie, evidenciu a riadenie informácií hospodársko-správnych agend a výkonu kompetencií miest a obcí v zmysle platnej legislatívy. Umožňuje vykonávať komplexnú ekonomickú agendu a poskytuje spracovanie dát na jednom mieste.

Prečo je naše riešenie jedinečné?

Komplet ekonomická agenda na jednom mieste

Centrálna správa databázy údajov

Modularita funkcionalít

Jednotná evidencia

Komplexná ochrana a zabezpečenie

Centrálna archivácia a zálohovanie údajov

Ktorí zákazníci využívajú
IS KORWIN?

  • Nové Zámky
  • Spišská Nová Ves
  • Bardejov
  • Vranov nad Topľou
  • Sabinov
  • Svidník
  • Hamuliakovo
  • Bratislava – Lamač
  • Veľký Krtíš
  • Košice – Západ, Košice – Staré mesto a mnoho ďalších

Komplexný, prehľadný a efektívny IS

Jednotlivé moduly IS sú navzájom prepojené a zdieľajú spoločnú údajovú bázu na úrovni organizácie, prípadne spolupracujú s externými IS. Bezpečnostná architektúra je postavená na službách rôznych úrovní s cieľom zachovať požadovaný bezpečnostný štandard. Všetky systémy majú jednotný vzhľad aj ovládanie prvkov, ktoré je okrem iného aj veľmi intuitívne.

Ekonomický podsystém

Obsahuje navzájom prepojené moduly Účtovníctvo, Fakturácia, Pokladňa, Banka, Programový rozpočet, Evidencia nájmov, Miestne dane a poplatky a Majetok/Sklad. Súčasťou podsystému sú aj moduly IS HUMAN pre oblasť personálneho a mzdového riadenia, ktoré sú prepojené na modul Účtovníctvo.

Evidenčný podsystém

Obsahuje moduly Evidencia obyvateľov, Evidencia podnikateľských subjektov, Evidencia hrobových miest, Žiadosti/Povoľovacie procesy, Voľby a referendum, Sociálny modul, modul Mestská polícia/Priestupky, Evidencia psov, Kataster nehnuteľností s integračnou platformou a integráciou GIS riešenia prostredníctvom aplikácie GISPLAN.

Administratívny podsystém

Zabezpečuje informačnú podporu pre agendy evidencie Uznesení, VZN, poslancov, porád, úloh, zmlúv a administrátorského modulu Admin. Súčasťou riešenia je aj prepojenie celého informačného systému na správu registratúry Memphis – Registratúrna kniha.

Manažérsky podsystém

Prostredníctvom samostatného modulu Manager je umožnené sledovanie pohľadávok a záväzkov organizácie a tvorba exekučných konaní.

Geografický podsystém

Obsahuje modul Katastrálna mapa s prepojením na databázové údaje o parcelách, vlastníkoch a užívateľoch a modul Evidencia stavebných objektov.

Máte otázky? Pýtajte sa.

Web - Kontaktný formulár

Kontakty

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

E-mail:

Telefón:

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Telefón:

Adresa:

Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica

Telefón:

Adresa:

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina

Telefón:

Adresa:

Rozvojová 2, 040 11 Košice

Telefón:

Adresa:

Na hlinách 1786/16, Kobylisy, 182 00 Praha 8

E-mail:

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov