Korwin - IS pre mestá a obce

Informačný systém KORWIN od DATALANu zabezpečuje informačnú podporu pre spracovávanie, evidenciu a riadenie informácií hospodársko-správnych agend a výkonu kompetencií miest a obcí v zmysle platnej legislatívy. Umožňuje vykonávať komplexnú agendu úradu a poskytuje spracovanie dát na jednom mieste.

Prečo je naše riešenie jedinečné?

Komplet agenda úradu na jednom mieste

Centrálna správa databázy údajov

Modularita systému a funkcionalít

Prepojenosť modulov, integrácia dát a obmedzenie duplicity

Komplexná ochrana a zabezpečenie

Centrálna archivácia a zálohovanie údajov

Integrácia na externé systémy, centrálne registre aj DCOM

Vyťažovanie elektronických formulárov až do jednotlivých agendových modulov

Ktorí zákazníci využívajú
IS KORWIN?

  • Nové Zámky
  • Spišská Nová Ves
  • Bardejov
  • Vranov nad Topľou
  • Sabinov
  • Svidník
  • Hamuliakovo
  • Bratislava – Lamač
  • Veľký Krtíš
  • Košice – Západ, Košice – Staré mesto a mnoho ďalších

Komplexný, prehľadný a efektívny IS

Jednotlivé moduly IS sú navzájom prepojené a zdieľajú spoločnú údajovú bázu na úrovni organizácie, prípadne spolupracujú s externými IS. Bezpečnostná architektúra je postavená na službách rôznych úrovní s cieľom zachovať požadovaný bezpečnostný štandard. Všetky systémy majú jednotný vzhľad aj intuitívne ovládanie.

Ekonomický podsystém

Obsahuje navzájom prepojené moduly Účtovníctvo, Fakturácia, Objednávky, Pokladňa, Banka, Rozpočet, Miestne dane a poplatky, Majetok a sklad, Exekúcie a Dotácie. Ekonomický podsystém je prepojený na mzdové a personálne systémy viacerých spoločností (napr. HOUR, VEMA, SOFTIP).

Evidenčný podsystém

Obsahuje moduly Evidencia obyvateľov, Evidencia podnikateľských subjektov, Evidencia hrobových miest, Žiadosti/Povoľovacie procesy, Voľby a referendum, Sociálny modul, modul Mestská polícia/Priestupky, Evidencia psov, Kataster nehnuteľností s integračnou platformou a integráciou GIS riešenia prostredníctvom aplikácie GISPLAN.

Administratívny podsystém

Zabezpečuje informačnú podporu pre agendy evidencie Uznesení, VZN, poslancov, porád, úloh, zmlúv a administrátorského modulu Admin. Súčasťou riešenia je aj prepojenie celého informačného systému na správu registratúry RK Memphis.

Manažérsky podsystém

Prostredníctvom samostatného modulu Manager je umožnené sledovanie pohľadávok a záväzkov organizácie a tvorba exekučných konaní.

Geografický podsystém

Obsahuje modul Katastrálna mapa s prepojením na databázové údaje o parcelách, vlastníkoch a užívateľoch a prepojenie modulu Cintorín s katastrálnou mapou..

Máte otázky? Pýtajte sa.

Web - Kontaktný formulár

Kontakty

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

E-mail:

Telefón:

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Telefón:

Adresa:

Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica

Telefón:

Adresa:

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina

Telefón:

Adresa:

Rozvojová 2, 040 11 Košice

Telefón:

Adresa:

Na hlinách 1786/16, Kobylisy, 182 00 Praha 8

E-mail:

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov