Bezpečnostné riešenia

Ochrana dát nie je jednoduchou vecou, keďže množstvo dát a ich zdroje exponenciálne rastú. Organizácie sú vystavované čoraz väčšiemu objemu sofistikovaných útokov. Prevencia, detekcia a odstraňovanie útokov vyžaduje mať k dispozícii všetky informácie z vašej organizácie, ktoré sú relevantné z hľadiska bezpečnosti. Analýzy a korelácie nad nimi umožňujú odhaľovať hrozby a automatizovať aktivity v oblasti zabezpečenia celého IT prostredia, preto vám s bezpečnosťou vo firme radi pomôžeme.

Prečo sú naše riešenia jedinečné?

Spoľahlivá ochrana
vašich dát a zdrojov

Identifikácia a likvidácia útokov s vysokou presnosťou

Analýza prevádzky a bezpečnostná analýza

Pohľad na bezpečnosť systémov z pohľadu útočníka

Správa a monitoring inštalovaných softvérov

Sledovanie zraniteľností a správa ohrození

Mať znalosti
nestačí – referencie:

  • Sociálna poisťovňa
  • Národná banka Slovenska
  • Nafta, a.s.
  • Slovenské liečebné kúpele Piešťany
  • Slovenská pošta
  • Tatravagónka, a.s.

Dátová bezpečnosť

V rámci nášho portfólia ponúkame monitorovanie dátových zdrojov ako hlavné databázové platformy, platformy pre spracovanie neštruktúrovaných dát alebo NoSQL databázy, automatizovanú a proaktívnu ochranu citlivých dát pred únikom a zneužitím, identifikáciu možných rizík, ktoré môžu viest k narušeniu ochrany dát.

Aplikačná bezpečnosť

Ponúkame ochranu web aplikácií pred zraniteľnosťami a web útokmi, identifikáciu a likvidáciu automatizovaných útokov ešte predtým než zapríčinia škodu, ochranu pred automatizovanými útokmi a robotmi prekonávajúcimi existujúce bezpečnostné opatrenia, zabránenie krádeži dát a prístupových práv k používateľským kontám a ochranu pomocou WAF.

Sieťová bezpečnosť

Našim cieľom je v prvom rade prevencia voči útokom a odcudzeniu dát, ale aj kontrola neoprávneného prístupu. Zabezpečíme lepšiu viditeľnosť neštandardných aktivít v sieti, čím dokážeme zabrániť prípadným útokom či iným škodám. Pomocou nášho riešenia zabezpečíme vaše siete a sieťové zariadenia proti útokom a poskytneme nepretržitú službu ochrany.

Ochrana koncových zariadení

Bezpečnosť ako služba „ochrana koncových zariadení“ zahrňuje dennú správu ochrany koncových zariadení ako ochranu proti nežiadanému softvéru – Anti-Malware, ochrana proti vírusom, sledovanie zraniteľností, Web ochranu, aplikačný firewall, správu inštalovaných softvérov, detekciu útokov a bezpečný vzdialený prístup. 

Zisťovanie zraniteľnosti

Pravidelné testovanie zraniteľnosti systémov a zariadení v prostredí organizácie zahrňuje nájdenie známych zraniteľností a nezabezpečených nastavení systémov a zariadení nachádzajúcich sa v sieti, vypracovanie reportu s odporúčaniami na odstránenie zistených zraniteľností a nedostatkov. Poskytujeme jednorázové testy zraniteľností, ktoré odhalia aktuálny stav bezpečnosti, ale aj opakované testy, ktoré môžu odhaliť progres v aplikácií bezpečnostných opatrení.

Analýza sietí, systémov a dát

Dôkladnou analýzou a monitorovaním prevádzky v reálnom čase dokážeme odhaliť problémy v sieti a predísť prípadným poruchám či stratám. Základ tvorí monitoring prevádzky a analýza dát. Analýza dát slúži na zber a následnú analýzu dát s cieľom odhaliť bezpečnostné či prevádzkové anomálie, ktoré by naznačovali prípadné infiltrovanie útočníkov do infraštruktúry. Zabránime tak prípadným hrozbám a rizikám v rámci komunikačných dátových sietí.

Viacfaktorová autentifikácia

Pre prístup k informačným systémom je z bezpečnostného hľadiska dôležité dostatočne overiť identitu užívateľa. Najčastejším spôsobom je použitie prístupového mena a hesla. Naše riešenie pridáva do procesu autentifikácie ďalšie bezpečnostné prvky, ktoré slúžia na zabránenie neoprávneného prístupu do infraštruktúry.

Monitorovanie bezpečnosti

Cieľom monitoringu je odhaliť prípadné riziká, poruchy či prerušenia prevádzky ešte skôr, než vzniknú. Monitorovanie bezpečnosti sietí a informačných systémov umožní plnenie bezpečnostných opatrení, identifikáciu, následné riešenie a aj predchádzanie kybernetickým bezpečnostným incidentom.

Spolupracujeme s najlepšími

Máte otázky? Pýtajte sa.

Web - Kontaktný formulár

Kontakty

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

E-mail:

Telefón:

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Telefón:

Adresa:

Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica

Telefón:

Adresa:

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina

Telefón:

Adresa:

Rozvojová 2, 040 11 Košice

Telefón:

Adresa:

Na hlinách 1786/16, Kobylisy, 182 00 Praha 8

E-mail:

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov