DUŠAN POLÓNY: Presné a aktuálne dáta dokážu zdravotníkom výrazne pomôcť

Úloha informačných systémov v zdravotníctve sa výrazne zmenila. Už nie sú iba nástrojom na  dokumentovanie zdravotnej starostlivosti, ale dokážu sa podieľať na komplexnom riadení procesov, hovorí Dušan Polóny, riaditeľ segmentu Zdravotníctvo v spoločnosti DATALAN.

Keď sa hovorí o potrebách, prípadne problémoch slovenského zdravotníctva, väčšinou ide o témy ako nedofinancovanie, nedostatok lekárov a ostatného personálu… Prípadne sa spomenie nedostatočné prístrojové vybavenie nemocníc a ambulancií. Kde teda v tejto situácii vidíte úlohy a možné prínosy IT? Do akej miery môžu pomôcť?

Informačné technológie využívané v zdravotníctve majú nezastupiteľnú úlohu. Sú primárnym nástrojom na zber a vyhodnocovanie dát, ktoré sa týkajú zdravotnej starostlivosti, hospodárenia, vrátane efektivity využívania zdrojov, atď. Pokiaľ sú tieto dáta aktuálne a presné, vedia výrazne napomôcť pri riadení procesov, ktoré prebiehajú v zdravotníckych zariadeniach.

DATALAN je partnerom a dodávateľom zdravotníckych zariadení už roky. Do akej miery sa za ten čas ich priority a potreby z pohľadu IT zmenili?

Priority a potreby našich zákazníkov sa výrazne zmenili. V minulosti sa informačné systémy využívali hlavne ako nástroj na dokumentovanie zdravotnej starostlivosti. Dnes je ich úloha širšia –  stali sa totiž nástrojom na riadenie procesov prebiehajúcich v zdravotníckych zariadeniach. Slúžia na mapovanie a riadenie nákladov spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a v neposlednom rade sú aj nástrojom na vykazovanie zdravotnej starostlivosti zo strany jej poskytovateľov smerom na zdravotné poisťovne.

Na konferencii Moderné zdravotníctvo 2019 ste predstavili novú verziu nemocničného informačného systému ORDINIS©. Akým spôsobom tá reaguje na dnešné trendy a potreby zdravotníckych zariadení?

ORDINIS© 4.0 je systém postavený na modernej architektonickej platforme, ktorá zabezpečuje on-line zber, analýzu a reporting dát. Riešenie je mobilné, čo  umožňuje zdravotníckym pracovníkom venovať viac času pacientom. Informačný systém ORDINIS© 4.0 je pripravený na vedenie zdravotníckej dokumentácie v režime tzv. bezpapierovej nemocnice a umožňuje rýchlu integráciu na ďalšie informačné systémy, prípadne hardvérové prostriedky.  Okrem toho umožňuje riadenie procesov spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti na čo má implementované nástroje, ktoré je možné jednoducho konfigurovať.

Významnou témou v oblasti digitalizácie v segmente zdravotníctva je systém ezdravie. Do akej miery je ORDINIS© pripravený na jeho súčasné, ale aj budúce funkcionality?

ORDINIS© 4.0 spĺňa všetky požiadavky kladené legislatívou, kde patrí aj integrácia na ezdravie, čo znamená, že bude vždy podporovať aktuálne platné verzie jednotlivých služieb ezdravia, či už ide o evyšetrenie, elab a pod.

Zdravotnícke dáta patria medzi tie najcitlivejšie a najhodnotnejšie, čo zaznelo aj na konferencii. Akým spôsobom sú v informačnom systéme ORDINIS chránené?

ORDINIS 4.0 umožňuje prístup k dátam len na základe jasne zadefinovaných pravidiel pre jednotlivých používateľov. Systém je GDPR ready.

Slovenské zdravotníctvo čakajú ďalšie zmeny a výzvy. Ide nielen o ezdravie, ale aj o zavedenie vykazovania podľa DRG, stratifikáciu nemocníc a neskôr aj ostatných zdravotníckych zariadení. Čo v tomto kontexte plánuje DATALAN slovenskému zdravotníctvu v budúcnosti ponúknuť?

DATALAN chce byť partnerom pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdravotné poisťovne a v neposlednom rade pre štátne organizácie, ktoré tvoria legislatívu, určujú pravidlá a smerovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti. DATALAN už dnes prináša komplexné, moderné softvérové a hardwarové riešenia a tomto trende chceme pokračovať aj do budúcnosti.

Máte otázky? Pýtajte sa.

Web - Kontaktný formulár

Kontakty

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

E-mail:

Telefón:

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Telefón:

Adresa:

Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica

Telefón:

Adresa:

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina

Telefón:

Adresa:

Rozvojová 2, 040 11 Košice

Telefón:

Adresa:

Na hlinách 1786/16, Kobylisy, 182 00 Praha 8

E-mail:

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov