DCOM sprístupní a zlepší e-služby pre mestá

Hlavným cieľom projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) je sprístupniť a zlepšiť
poskytovanie eSlužieb občanom na úrovni regionálnej a miestnej samosprávy. Realizácia projektu bude prínosom pre občanov a podnikateľov, pracovníkov obecných a mestských úradov a pre celú verejnú správu.

Projekt sme realizovali pre DEUS – DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy, a ambíciou je priniesť moderné riešenie v oblasti elektronizácie miest.

Integrácia informačných systémov miest s DCOMom prinesie zvýšeniu úrovne poskytovania elektronických služieb miest, ktoré budú schopné zabezpečiť obyvateľom a podnikateľom služby s vyššou pridanou hodnotou než doteraz. Ide predovšetkým o inteligentné formuláre podaní a informácie o konaniach, ktoré sú na úradoch vedené o danom občanovi (evidencia psov, poskytovanie sociálnych služieb, spisy a záznamy ku konaniam občanov a pod.).

Mestá budú môcť vďaka DCOM využívať elektronické služby riešenia podľa ich potreby, bez nutnosti meniť aktuálny informačný systém mesta. Mesto tak získa prepojenie na centrálne registre a agendové informačné systémy verejnej správy, ktorými sú:

 • Ústredný portál verejnej správy
 • Register fyzických osôb
 • Register právnických osôb
 • Register adries
 • Kataster nehnuteľností
 • Národnú evidenciu vozidiel
 • Finančnú správu
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Sociálnu poisťovňu

Prepojenie dcom.sk a slovensko.sk

Prepojenie portálu dcom.sk so slovensko.sk umožní obyvateľom a podnikateľom získať nielen prístup k elektronických službám samosprávy, ale vo svojej súkromnej zóne aj k vybraným dátam, ktoré o nich mesto eviduje.

Cieľom projektu je transformácia IS DCOM na všeobecnú platformu v súlade so stratégiou rozvoja samosprávy schválenou vládou SR. Výsledkom zmeny bude otvorený systém, ktorý umožní pripojenie a integráciu IS miest od certifikovaných dodávateľov. Zároveň bude IS DCOM v roli sprostredkovateľa všetkých integrácií pre samosprávu, bez ohľadu na veľkosť. Z pohľadu obyvateľov a podnikateľov obcí a miest bude spoločný webový portál dcom.sk, integrovaný s ústredným portálom slovensko.sk (ÚPVS), zjednocujúcim prvkom pri prístupe k elektronickým službám samosprávy.

„Projekt poskytuje mestám nielen priestor pre beh potrebných aplikácií, ale zároveň umožňuje bezpečné ukladanie a prácu s dátami, zaručuje vysokú dostupnosť prevádzkovaných systémov, a tiež požadovanú úroveň informačnej bezpečnosti, a poskytne spoľahlivé prepojenie a kompatibilitu na iné systémy verejnej správy,“ sumarizuje výhody DCOMu konzultantka Lenka Mitáková zo spoločnosti DATALAN. Projektu sa venuje dlhodobo a svoje skúsenosti pravidelne zdieľa na priamo s používateľmi IS. „Výhodou pre nich je, že dátové centrum je prevádzkované vo forme cloud computingu, čo samosprávam sprístupní technicky náročné aplikácie, ktoré by na lokálnom počítači nebolo možné využívať. Znamená to, že DCOM poskytuje používateľom aplikácie spôsobom „softvér ako služba“, bez potreby inštalácie softvéru v úradoch.“

Vzhľadom na rozsah IT infraštruktúry jednotlivých miest a objem existujúcich dát nie je možný režim IS DCOM ako majú obce, t. j. úplná migrácia dát a prechod na využívanie biznis modulov IS DCOM. Pre pripojenie informačných systémov miest (ISM) je potrebné realizovať úpravy v IS DCOM, ktoré umožnia integráciu jednotlivých ISM a zabezpečia:

 • jednotný prístup k elektronickým službám samosprávy prostredníctvom portálu dcom.sk
 • vyčlenenie spoločných back-office modulov DCOM a ich sprístupnenie pracovníkom miest
 • sprostredkovanie integrácií na centrálne registre, agendové ISVS a centrálne systémy eGovernmentu.                  

Ďalšie aktivity v projekte zahŕňajú vytvorenie Integračného manuálu pre dodávateľov ISM (informačný systém mesta), definíciu kritérií pre certifikáciu softvérového riešenia a nastavenie procesu pripájania ďalších miest s uvedenými ISM.

Technologický pohľad

Využitie automatizácie – Konfigurácia a nasadzovanie nových komponentov bude automatizované prostredníctvom IaC platformy Terraform a orchestračnej platformy SaltStack, ktoré sa v prostredí DCOM využívajú.

Asynchrónny messaging – Pre asynchrónny messaging je použitá existujúca platforma s technológiou RabbitMQ. Jednotlivé ISM sa integrujú priamo prostredníctvom programovacieho rozhrania (API) tejto platformy.

Dátová integrácia na agendové systémy verejnej správy – Poskytovanie údajov z agendových systémov finančnej správy, národnej evidencie vozidiel, Sociálnej poisťovne, UPSVAR a iné agendové systémy podľa ich dostupnosti na CSRU.

Integrácia na referenčné registre štátu – Integrácia na RFO, RPO a RA pre zabezpečenie používania centrálnej osoby pre elektronickú komunikáciu.

Editor podania, administračný modul – Editor podania ako samostatný komponent pre vytváranie podaní podľa kontextu pre viacerých dodávateľov informačných systémov miest. Obyvatelia miest vedia vytvoriť a odoslať podanie prostredníctvom portálu www.dcom.sk aj do schránok miest. Mestá občanom poskytujú dáta do súkromnej zóny. Mestá budú mať k dispozícii ako službu i možnosť modifikovania si eSlužieb.

Cieľom projektu je transformácia IS DCOM na všeobecnú platformu v súlade so stratégiou rozvoja samosprávy schválenou vládou SR. Výsledkom zmeny bude otvorený systém, ktorý umožní pripojenie a integráciu IS miest od certifikovaných dodávateľov. Zároveň bude IS DCOM v roli sprostredkovateľa všetkých integrácií pre samosprávu, bez ohľadu na veľkosť.

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov