Elektronizácia kraja sprístupnila 74 služieb

Občania kraja majú sprístupenené desiatky praktických elektronických služieb.

Fakty

Vybavenie sťažnosti a podnetu jedným klikom, mož­nosť cez internet pripomienkovať návrh rozpočtu ale­bo poslať návrh na zlepšenie či jednoduchý prístup k zverejnenej zápisnici zo zasadnutia zastupiteľstva, resp. k výpisom o hlasovaní poslancov – tieto a ďalšie desiatky praktických služieb sme sprístupnili občanom Bratislavského samosprávneho kraja.

Riešenie

DATALAN v roku 2016 úspešne ukončil implementáciu projektu „Elek­tronizácia BSK“, ktorého cieľom sú jednoducho dostupné eSlužby. V rámci projektu sme zákazníkovi – Úradu BSK dodali moderný integrovaný informačný systém, ktorý napomáha odbúrať administratívnu záťaž pri komuni­kácii s úradom a zabezpečuje lepšiu dostupnosť služieb v rôznych oblastiach: od školstva a sociálnej oblasti cez kultúru až po dopravu. Zavedených bolo spolu 74 elek­tronických služieb, ktoré sú vďaka elektronickej forme prístupnejšie širokej cieľovej skupine.

 

Medzi konkrétne služby, ktorých poskytovanie DATALAN technologicky zabezpečil pre BSK, patrí napr. poskytova­nie dotácií, vybavovanie petícií, povoľovanie činnosti verej­nej lekárne, elektronické platenie pokút a poplatkov atď. Z pohľadu Úradu BSK bude riešenie spĺňať funkcie ako napr. fulltextové vyhľadávanie, inteligentnú podporu v rámci navigácie, centrálnu administráciu prostredníc­tvom webového rozhrania, či reporting o počte prístupov a pod.

Realizácia projektu prebiehala od februára 2014, kom­plexný projekt bol ukončený 30. novembra 2015. V marci roku 2016 prebehla v Úrade BSK záverečná kontrola Mi­nisterstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Výsled­kom záverečnej kontroly zo strany pracovníkov Minister­stva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je pozitívne hodnotenie realizácie projektu bez zistenia nedostatkov.

Projekt „Elektronizácia BSK“ je financovaný z prostried­kov Európskej únie, preto bol po implementácii podro­bený fyzickému výkonu kontroly na mieste, a to pracov­níkmi Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. „Môžeme oficiálne konštatovať, že projekt „Elektronizácia BSK“ bol ukončený v súlade s pra­vidlami operačného programu Bratislavský kraj, kontro­lou neboli identifikované žiadne neoprávnené výdavky či nezrovnalosti,“ uzavrel predseda Bratislavského samo­správneho kraja Ing. Bc. Pavol Frešo.

Prínosy

Medzi významné prínosy projektu sa počítajú najmä sprí­stupnenie služieb Úradu BSK občanom a podnikateľom online, skrátenie času vybavovania žiadostí, zvýšenie spokojnosti širokej verejnosti s kvalitou poskytovaných služieb, zefektívnenie a optimalizácia procesov v Úrade BSK, a zvýšenie bezpečnosti správy dát v úrade.

Implementovaný IS je výrazným posunom vpred v rámci eGovernmentu. V rámci služby Digitálne zastupiteľstvo prináša úplne nové možnosti nielen miestnym poslan­com, ale aj občanom, ktorí tak majú v rukách efektívnejší nástroj na kontrolu svojich volených zástupcov. K eSluž­bám, ktoré mohli návštevníci stránky využívať aj dote­raz, patrí napr. aj informovanie o nariadeniach a uznese­niach VÚC, ich návrhoch a rozhodnutiach predsedu VÚC, o funkcii, zamestnaní, činnosti a majetkových pomeroch predsedov a poslancov zastupiteľstva VÚC, o termínoch zasadnutí zastupiteľstva VÚC, resp. zverejňovanie výbe­rových konaní na miesta vedúcich zamestnancov VÚC. Podľa skúseností z výsledkov informatizácie iných sloven­ských krajov (napr. Trnavský či Žilinský) však majú obyva­telia záujem aj o iné položky. Často hľadajú napr. informá­cie o poskytovateľoch sociálnych služieb či o prijímateľoch a výškach dotácií na šport.

Obyvatelia, inštitúcie alebo firmy môžu vy­užívať elektronické služby prostredníctvom portálu https://portal.egov.region-bsk.sk/

„Projekt Elektronizácie BSK predstavuje obrovský prínos pre všetkých obyvateľov nášho kraja, ktorým sa takto uľahčí komunikácia s úradom. Elektronizácia predstavuje značný úbytok ‚papierovania‘ pre ľudí.“

Pavol FREŠO
predseda BSK

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov