Správa elektronických formulárov z jedného miesta

Elektronické formuláre postupne preberajú významnú rolu v komunikácii medzi štátom, občanmi a inými inštitúciami, Sociálnu poisťovňu nevynímajúc. Práve tu je súčasťou agendy veľký počet životných situácii, ktorých efektívne vybavenie vyžaduje efektívnu obojsmernú interakciu. V tejto oblasti ponúkame riešenie ďalšej úrovne automatizácie prostredníctvom eForm modulu.

So Sociálnou poisťovňou ako zákazníkom spolupracujeme viac než dekádu, nielen v oblasti dodávky techniky, ale aj spracovania veľkého množstva dát. V posledných rokoch bola hlavná téma automatizácia a elektronizácia agendy vrátane integrácie agendových systémov na Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS). Každým rokom množstvo aj rôznorodosť správ prenášaných cez vybudované rozhranie narastá, na čo musia byť pripravené aj informačné systémy. Trend, ale aj zákonná povinnosť orgánov verejnej moci je komunikovať so svojimi klientmi elektronicky. Toto znamená aj zmenu zabehnutých postupov na strane zákazníka a táto zmena musí byť vnímaná ako krok vpred, čo na projektoch hlavne v štátnej sfére nemusí byť pravidlom. Bolo preto potrebné navrhnúť všeobecne uznávané riešenie, umožňujúce zjednodušiť systémové integrácie pre jednotlivé agendy a taktiež zabezpečiť pre používateľov komfortné prostredie pre prácu s elektronickými formulármi so zameraním sa obsahovú hodnotu spracovávané agendy.

eForm modul

Projekt s názvom eForm modul sme naštartovali s ambíciou na jednej strane naplniť potreby Sociálnej poisťovne, a na druhej vyvinúť produkt použiteľný aj pre ďalších zákazníkov. DATALAN má na svojom konte zrealizovaných viacero elektronických formulárov a zaintegrovaných niekoľko agendových systémov. Z týchto projektov vyplynuli cenné skúsenosti, ktoré sú dlhodobo našou konkurenčnou výhodou.

Skúsenosti napr. predikovali, že úzkym hrdlom v príprave automatizovanej komunikácie môže byť registratúra zákazníka, ktorá pôvodne nebola stavaná na tak obrovský nápor komunikácie. Vízia zabezpečiť správu formulárovej agendy na úrovní registratúry tiež narazila na technologické a generačné limity existujúceho riešenia. Rovnako sme narážali na zložitosť integrácii s ďalšími agendovými systémami, kde sa tiež ukázali technologické, ale aj organizačné limity.

Odpoveďou na tieto výzvy a ďalším pilierom v oblasti automatizácie a elektronizácie agendy sa stal eForm modul. eForm modul sme do prostredia SP dodali ešte koncom roka 2018, odkedy prešiel testami, pilotnou prevádzkou a aktuálne sú cez neho spracovávané stovky elektronických formulárov denne. Modul poskytuje jednotné integračné rozhrania pre agendové systémy SP a zabezpečuje okamžitý pohľad na stav spracovania elektronických formulárov.

„Aj toto riešenia priebežne rozvíjame a reflektujeme na aktuálne požiadavky zákazníka, legislatívne požiadavky a tiež externé faktory, s ktorými musíme na úrovni integrácii počítať,“ vysvetľuje Roman Jaroš, riaditeľ segmentu Štátna správa v DATALANe, ktorý so svojím tímom dlhodobo pracuje na zlepšeniach existujúcich nástrojov v prostredí zákazníka a ich rozvoji do budúcna.

Ďalšou etapou riešenia ktorú sme zákazníkovi odovzdali koncom roka 2019 sme zabezpečili možnosť správy formulárov údajov v prostredí modulu tak, aby bolo možné poskytnúť jednotnú platformu pre automaticky generované formuláre, a tiež pre prípady, kde je žiadúce aby formuláre boli vypĺňané používateľmi, napríklad v prípadoch niektorých rozhodnutí. Všetky formuláre, výstupné aj vstupné (publikované na portáli Sociálnej poisťovne) pripravujeme v súlade s dizajn manuálom, ktorý v priebehu roka so zákazníkom pripravovali. Používatelia sa tak môžu sústrediť na obsahovú časť formulárov, všetko ostatné, ako dizajn, dátové validácie, vizualizácie apd. zabezpečuje eForm modul.

Aj keď celý projekt je o automatizácii a elektronizácii, nemožno zabúdať ani na listinné doručovanie. Množstvo poistencov – fyzických osôb nemá aktivované elektronické schránky pre doručovanie, alebo vyžadujú komunikáciu v papierovej forme. Aj s týmto distribučným kanálom eForm modul počíta. V prípade nemožnosti elektronického doručenia riešenie umožňuje vytvoriť pdf vizualizácie formulárov s možnosťou doplnenie prvkov pre listinné doručovanie, typicky podpisové vzory spracovateľov.

Vylepšenia nastali aj na úrovni integrácii. S ohľadom na vyťažený kanál medzi prostredím SP a ÚPVS sme sa často stretávali s výpadkami a nespoľahlivosťou odosielania správ. Dopracovaním asynchrónneho režimu spracovania sa o opakované doručenie postará systém, čim sme prakticky zabezpečili funkcie lokálne elektronickej podateľne a odbremenili od tejto činnosti pracovníkov registratúry, resp. zdrojové agendové systémy.

Technologický pohľad

Projekt eForm modul je síce robustné riešenie založené na OSGI špecifikácii, no s praktickým modulárnym prístupom k architektúre a rozvoju aplikácie. Poskytuje spoľahlivý backend pre spracovanie elektronických formulárov s podporou BPM, integrácie sú zabezpečené cez WS a rest služby. Front end aplikácie je postavený na frameworku Angular, taktiež s možnosťou modulárneho rozvoja pre jednotlivé business funkčnosti. Autentifikácie používateľov je zabezpečená cez active directory s následnými riadením oprávnení v eForm module.

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov