Práva občanov sú chránené lepšie

Projekt elektronizácie služieb zefektívnil a zvýšil kvalitu a dostupnosť poskytovania služieb GP SR prostredníctvom nového informačného systému.

Fakty

Projekt naštartoval v roku 2012 a komplexne bol ukončený v novembri 2015.
Tlačová správa k štartu projektu: Trestné oznámenie už môžete podať elektronicky

DATALAN sa podieľal na komplexnej realizácii – od dizajnu komunikačnej infraštruktúry, cez stratégiu integračných prác, nastavenie a akceptáciu balíkov projektových prác interných tímov a subkontraktorov, až po finančné a projektové riadenie eurofondových projektov. Projekt bol náročný nielen z hľadiska obsahu a technologickej realizácie, ale aj kvôli špecifikám verejnej správy, interným pravidlám organizácií štátnej správy, medzinárodnému charakteru, a zároveň legislatívnym reguláciám.

Riešenie

Hlavnými zámermi projektu bolo:
1. zjednodušenie administratívy pre životné situácie občana dosiahnutím vydávania elektronického výpisu a odpisu z registra trestov pre občanov,
2. napojenie na vybrané justičné systémy členských štátov EÚ s elektronickou výmenou dokumentov,
3. proaktívne informovanie zúčastnenej osoby o stave konania v konkrétnej veci na prokuratúre,
4. zavedením prvkov eJustice a digitalizáciou prokurátorských spisov urýchliť prácu a zvýšiť transparentnosť pôsobenia prokurátora.

Prínosy

Ako prezradil Miloslav Hečko, vedúci oddelenia v odbore informatiky GP SR: „Najväčšou inováciou je určite využívanie elektronického, resp. mobilného spisu prokurátora, využívať tiež budeme unikátne riešenie pre automatický prepis hlasu a zaručený elektronický podpis.“ Do elektronického spisu sa zaraďujú prichádzajúce elektronické dokumenty a zdigitalizované papierové dokumenty od polície, súdov, účastníkov konania a pod. Opatrenia a rozhodnutia prokurátora, informácie o stíhaných osobách a oznámenia o trestných činoch sú automaticky poskytované elektronickou cestou ostatným orgánom činným v trestnom konaní a súdom. Prínosom je aj vyhľadávanie v textoch dokumentov a v metadátach spisu, kontrola spisov podriadených prokuratúr, či uchovávanie pôvodnej podoby spisu po opravách.
Významný je posun smerom k občanom. Pre nich bolo spustené vydávanie elektronického výpisu z registra trestov na základe elektronickej žiadosti, pričom proces prebieha online a o jednotlivých fázach procesu je žiadateľ notifikovaný. „Plusom je aj proaktívne informovanie zúčastnených osôb o stave konania na GP SR, možnosť podať elektronické oznámenie o trestnom čine, či rozšírenie prístupových miest k službám prokuratúry.“ dodal Hečko.

PLUSY PRE OBČANOV A PODNIKATEĽOV

 • Minimalizácia osobných návštev pracovísk Registra trestov GP SR.
 • Zvýšenie informovanosti zúčastnených osôb v rámci občianskoprávneho a trestného konania.
 • Podanie elektronického oznámenia o trestnom čine.
 • Rozšírenie prístupu k službám prokuratúry cez integrované obslužné miesta.

PLUSY PRE PROKURÁTOROV

 • Efektívnejšia práca a rýchlejšie zdieľanie informácií vďaka elektronickému spisu.
 • Zjednodušenie prístupu k informáciám prostredníctvom mobilného spisu.
 • Lepšia ochrana dokumentov proti falšovaniu a dodatočným zmenám vďaka zaručenému elektronickému podpisu.
 • Skvalitnenie vnútrorezortnej komunikácie vytvorením nových funkcionalít intranetu a extranetu.

PLUSY PRE ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY A EÚ

 • Možnosť prijať akýkoľvek originálny elektronický dokument podpísaný elektronickým podpisom od orgánov činných v trestnom konaní a súdov.
 • Zápis informácií od orgánov činnými v trestnom konaní a súdov do IS prokuratúry a registra trestov.
 • Integrácia a napojenie IS prokuratúry na vybrané justičné systémy členských štátov EÚ s elektronickou výmenou dokumentov.
 • Odosielanie notifikácií a aktualizácií prostredníctvom online systému do registra trestov príslušného štátu EÚ

„Doposiaľ bola prax taká, že občan mohol podať trestné oznámenie buď osobne na polícii alebo prokuratúre, alebo písomne, keď trestné oznámenie doručil na príslušný orgán činný v trestnom konaní. Nový systém umožňuje občanovi podať takéto trestné oznámenie priamo z miesta bydliska, resp. z miesta, kde má počítač, cez ktorý má umožnený prístup do ústredného portálu verejnej správy.“

Jozef SZABÓ
námestník generálneho prokurátora

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov