KORWIN® – kompletné riešenie pre mestá a obce

Informačný systém KORWIN® od DATALANu zabezpečuje informačnú podporu pre spracovávanie, evidenciu a riadenie informácií hospodársko-správnych agend a výkonu kompetencií miest a obcí v zmysle platnej legislatívy. Umožňuje vykonávať komplexnú ekonomickú agendu a poskytuje spracovanie dát na jednom mieste.

Digitálne zastupiteľstvo
Náš informacný systém KORWIN® vám ponúka:
Technický popis

Jednotlivé moduly informačného systému sú navzájom prepojené a zdieľajú spoločnú údajovú bázu na úrovni organizácie, prípadne spolupracujú s externými informačnými systémami. Bezpečnostná architektúra je postavená na službách rôznych úrovní s cieľom zachovať požadovaný bezpečnostný štandard. Všetky systémy majú jednotný vzhľad a jednotné ovládanie prvkov. Vďaka intuitívnemu ovládaniu zvládnu používatelia prácu so systémom veľmi rýchlo.

Co všetko vám KORWIN® ponúka?
1. EKONOMICKÝ PODSYSTÉM

Obsahuje navzájom prepojené moduly Účtovníctvo, Fakturácia, Pokladňa, Banka, Programový rozpočet, Evidencia nájmov, Miestne dane a poplatky a Majetok/Sklad. Súčasťou podsystému sú aj moduly IS HUMAN pre oblasť personálneho a mzdového riadenia, ktoré sú prepojené na modul Účtovníctvo.

2. EVIDENČNÝ PODSYSTÉM

Obsahuje moduly Evidencia obyvateľov, Evidencia podnikateľských subjektov, Evidencia hrobových miest, Žiadosti/Povoľovacie procesy, Voľby a referendum, Sociálny modul, modul Mestská polícia/Priestupky, Evidencia psov, Kataster nehnuteľností s integračnou platformou a integráciou GIS riešenia prostredníctvom aplikácie GISPLAN.

3. GEOGRAFICKÝ PODSYSTÉM

Obsahuje modul Katastrálna mapa s prepojením na databázové údaje o parcelách, vlastníkoch a užívateľoch a modul Evidencia stavebných objektov.

4. MANAŽÉRSKY PODSYSTÉM

Prostredníctvom samostatného modulu Manager je umožnené sledovanie pohľadávok a záväzkov organizácie a tvorba exekučných konaní.

5. ADMINISTRATÍVNY PODSYSTÉM

Zabezpečuje informačnú podporu pre agendy evidencie Uznesení, VZN, poslancov, porád, úloh, zmlúv a administrátorského modulu Admin. Súčasťou riešenia je aj prepojenie celého informačného systému na správu registratúry Memphis – Registratúrna kniha.

Informačný systém KORWIN® spĺňa podmienky legislatívy SR, najmä ustanovenia Zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 90/2005 Z. z. a Zákona NR SR č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a Výnosu MF SR č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Máte záujem o viac informácií?