eGOV Connector – Integrácie Memphis Registratúrnej knihy na ÚPVS

Zrýchlenie procesov a automatizácia služby – to sú len jedny z výhod nášho riešenia eGOV Connector, ktoré sme integrovali na ÚPVS. Riešenie je obojstranne výhodné a efektívne pre zákazníka ale aj pre samotný DATALAN, pretože disponujeme jedným cloudovým úložiskom, ktoré vieme sprístupniť aj ďalším zákazníkom. Na rozdiel od fyzickej správy registratúry poskytuje okamžité informácie o štádiu vybavovania jednotlivých spisov a o dodržiavaní lehôt na ich vybavenie. Náš produkt spĺňa predovšetkým požiadavku úplnej a presnej evidencie záznamov, či už do spoločnosti prichádzajúcich alebo z nej odosielaných a súčasne spĺňa aj legislatívne požiadavky plynúce zo zákona o archívoch a registratúrach a zákona o ochrane osobných údajov.

Našu registratúrnu knihu Memphis sme integrovali na Ústredný portál verejnej správy – ÚPVS. V prípade RÚVZ – Regionálneho úradu verejného zdravotníctva sme nasadili aj samotnú registratúru, ktorú majú teraz v cloude. Nasadením eGOV Connectora sme jednak zákazníkom splnili legislatívnu požiadavku, ale zároveň sme im priniesli upgrade technológií, pričom u nich neprišlo k žiadnemu navýšeniu nákladov a procesov v rámci organizácie. Keďže všetko im poskytujeme ako službu, nemuseli si obstarávať žiaden hardware. Ide o automatizovaný proces, na základe ktorého inštitúcia vyťažuje svoju schránku, čiže prijíma podania a umožňuje aj rozosielanie rozhodnutí svojim zákazníkom. Toto je trend, ktorý chceme využiť aj pre ostatných zákazníkov, ktorí si chcú zjednodušiť život.

Výhodami tohto riešenia je stabilná cloudová služba. Naše riešenie sme podrobili náročným skúškam a otestovali si, že zvládne aj naozaj veľký nápor používateľov aj množstva dát. Riešenie je prínosné a efektívne pre zákazníka aj pre samotný DATALAN – disponujeme 1 cloudovým úložiskom, ktoré vieme sprístupniť ďalším zákazníkom. Našou víziou totiž je prepájať ďalšie inštitúcie verejnej správy.

DATALAN bol s produktom medzi prvými na Slovensku a tak vieme nielen ťažiť zo skúseností, ale zároveň produkt skvalitňovať na základe skúseností zo spracovania veľkého množstva podaní. Naše riešenie je ideálne v tom, že ho nasadzujeme s aplikáciou pre správu registratúry – takže riešime 2 v 1.

Zákazník na našom riešení oceňuje najmä zrýchlenie procesov a fakt, že služba je automatizovaná – používateľ je nielen notifikovaný, ale aj akt stiahnutia a odoslania a evidovania v IS je automatizovaný. Keď dôjde k výpadku ÚPVS, na základe našej vizuálnej pomôcky – semafora vie zákazník identifikovať stav. Integrácia na eDesk funguje ako cloud. Komunikácia je zabezpečená VPN tunelom medzi ÚPVS a zákazníkom, a použitá je JAVA technológia.

Aktuálne máme nasadených viac než 30 eGOV Connectorov. V prípade ZVJS – Zboru väzenskej a justičnej stráže ide o najväčšiu integráciu. Integrácia je jedinečná aj v tom, že komunikáciu zastrešujeme komplexne za 19 ústavov (od väzníc cez nemocnice až po polepšovne). Z pohľadu rozsiahlosti – po celom Slovensku od Košíc až po Generálne riaditeľstvo v Bratislave. Vďaka centrálnemu systému sa v ZVJS zjednoduší a sprehľadní práca. 1 eGov Connecor pre celú ZVJS – čo je asi 3 500 používateľov. Viac ako 27 000 rozhodnutí sme odoslali za RÚVZ BA a viac ako 65 000 sme v tomto roku prijali pre advokátsku kanceláriu. Ďalej pripravujeme rozšírenie eGov Connectora na CUD.

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov