ezdravie: Ako spojazdniť elektronické životné funkcie

Systém elektronického zdravotníctva ezdravie oficiálne odštartoval 1. januára. Jeho cieľom je zlepšiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom a zefektívniť prácu lekárov. DATALAN ako IT dodávateľ disponuje aj know-how v oblasti zdravotníctva a v rámci pripájania na ezdravie máme na konte už prvých deväť úspešne pripojených nemocníc a zdravotníckych zariadení.

Výsledkom elektronizácie, tzn. prepojenia informácií a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS) v jednom systéme, budú dostupné a správne informácie pre lekára i pacienta, zamedzenie duplicity pri liečbe, a ľahšie a rýchlejšie diagnostikovanie. Práve tieto problémy sa ukazovali ako akútne. Ezdravie preto vzniklo s cieľom skvalitniť liečbu a sprístupniť moderné nástroje, ktoré zjednodušia a zefektívnia každodenné fungovanie ordinácií, nemocníc, ale aj lekární, či záchranných služieb.
Prvým krokom k jeho fungovaniu v praxi je úspešné pripojenie PZS do systému a DATALAN sa do národného projektu zapojil ako technologický integrátor svojich zákazníkov tj. PZS, ktorí využívajú IS ORDINIS©.
Projekt pripájania je z hľadiska používateľov aj dátového toku skutočne rozsiahly a v rámci Slovenska ide o prvú technologickú realizáciu tohto typu v segmente zdravotníctva. Celoplošné pripájanie zdravotníkov do jedného národného systému prebieha postupne a z procesného pohľadu bude systém v najbližšej dobe stále rozširovaný a zlepšovaný na základe pripomienok z praxe. Ako každý iný rozsiahly projekt, aj ezdravie aktuálne trpí mnohými detskými chorobami, postupne sa však lieči a vylaďujú sa jeho životné funkcie. 

Elektronizácia môže byť prínosom v každej oblasti

DATALAN vie ako technologický dodávateľ poskytnúť dlhoročné a aktívne skúsenosti s integráciou rozsiahlych informačných systémov, a dobré referencie z rolloutových projektov, a navyše – nemocničný informačný systém ORDINIS©, ktorý máme v portfóliu a ktorý na ezdravie pripájame, je už praxou overený ako užitočný a jednoduchý nástroj na komplexný manažment pacienta, ktorý využívajú naši zákazníci na Slovensku aj v zahraničí, a z hľadiska integrácie je plne kompatibilný s požiadavkami národného projektu.
Do výzvy s názvom ezdravie sme sa pustili s víziou modernizovať služby, ktoré sa týkajú nás všetkých a veríme, že praktické prínosy elektronizácie služieb v budúcnosti lekári aj pacienti ocenia. Prvé pripojenie do národného systému ezdravie sme realizovali s našim dlhoročným zákazníkom – Onkologickým ústavom sv. Alžbety, s.r.o. v Bratislave. Ide o moderné neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré patrí medzi vedúce špičkové onkologické zariadenia na Slovensku. Má 32 oddelení, 74 odborných ambulancií, a v rámci fungovania využíva náš IS ORDINIS© nielen na mnohé elektronické služby, od žiadanky na vyšetrenia až po online výsledky laboratórnych vyšetrení, ale aj na efektívnu správu zdravotníckej agendy, či tvorbu prehľadov vyťaženosti zdrojov a zdravotnej starostlivosti a reportov pre finančné riadenie.

 

Pripojenie otestovalo 500 koncových zariadení

Pripájanie sme naštartovali v decembri 2016 a ukončené bolo v lete 2017. V rámci projektu sme pripojili 500 koncových zariadení a 192 zdravotníckych pracovníkov. V úvode bolo najdôležitejšie spustiť a v praxi otestovať zasielanie elektronických záznamov o vyšetreniach. Za prvé tri mesiace prevádzky bolo do centrálneho systému elektronického zdravotníctva odoslaných viac ako 30 000 záznamov.

Realizácia projektu pozostávala z nasledovných častí:
– príprava prostredia, aktualizácia údajov v Onkologickom ústave sv. Alžbety, s.r.o. a NCZI, a distribúcia ePZP zdravotníckym pracovníkom,

– rozšírenie IS zákazníka, tj. systému ORDINIS©, o vybrané elektronické služby zdravotníctva,
– technologické pripojenie Onkologického ústavu sv. Alžbety, s.r.o. k centrálnemu systému elektronického zdravotníctva,
– implementácia na koncových zariadeniach u zdravotníckych pracovníkov.

Samotná technologická integrácia nemocnice trvala pár týždňov, najmä však z dôvodu vysokých nárokov na procesnú a koordinačnú časť projektu. Aby bolo riešenie reálne užitočné v každodennej praxi, vyžadovala sa súčinnosť nielen pracovníkov IT oddelenia, ale aj zdravotníckych pracovníkov, lekárov či sestier a samozrejme aj NCZI. Každý zdravotnícky pracovník bol integrovaný prostredníctvom konektora a vlastnej čítačky, pričom tie bolo potrebné zapojiť do prevádzky a „rozchodiť“ priamo počas ordinačných hodín. Nutnosť dodržania nadštandardných bezpečnostných podmienok zároveň neumožňovala vytvorenie testovacieho používateľa – možný bol výhradne prístup do produkčného systému i k dátam pod kontom konkrétneho lekára, ktorý je autentifikovaný pomocou čipovej karty tj. elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP). Bezpečnosť prístupu garantuje aj forma pripojenia – pomocou dedikovaného VPN tunela medzi nemocnicou a dátovým centrom NCZI, pričom použité boli technológie spoločnosti Cisco. V súčasnosti môže zákazník využiť aj SSL pripojenie, ktoré využíva na zabezpečenie šifrovania prenášaných dát a autentizáciu servera digitálne certifikáty.

Skúsenosti pracujú pre pacientov

V rámci integrácie je vždy nutné prepojiť IS zákazníka na ezdravie, tj. národný portál NCZI, pričom je dobré, keď sa dôraz kladie nielen na samotné technologické napojenie, ale aj na komplexnú analýzu celého priebehu integrácie. „Náš tím sa počas integrácie Onkologického ústavu svAlžbety zameral aj na odhalenie prípadných nedostatkov a potenciálnych problémov na strane používateľa. Zákazníkovi sme v rámci dodávky poskytli návrh konkrétnych opatrení, na základe ktorých môže byť prepojenie a vzájomná komunikácia systémov optimalizovaná,“ uviedol Rastislav Koutenský, riaditeľ divízie infraštruktúrnych riešení a služieb v DATALANe, ktorý realizáciu projektu viedol. Zákazník teda okrem pripojenia získal aj analýzu s vyhodnotením, čo fungovalo podľa predpokladov a pri čom, naopak, vznikli prekážky integrácie a ako zlyhania odstrániť. „Vďaka týmto poznatkom bude DATALAN ako integrátor schopný riešiť pripájanie aj funkčné procesy ďalších zákazníkov výrazne efektívnejšie a rýchlejšie,“ dodal Koutenský.  
Získané skúsenosti sme už v praxi využili –  vďaka nám je úspešne zapojený napr. Národný onkologický ústav v Bratislave, trenčianska nemocnica Zboru väzenskej a justičnej stráže, štátna nemocnica v Poprade, psychiatrická nemocnica v Hronovciach, či Philippa Pinela v Pezinku. Naše služby využila aj Dolnooravská Nemocnica s Poliklinikou MUDr. Ladislava Nádaši Jégého v Dolnom Kubíne, či NsP v Považskej Bystrici, a pripojenie na ezdravie už funguje aj v gynekologicko-pôrodníckej nemocnici Koch v Bratislave.

Diagnóza: Odborná pomoc nevyhnutná

Realizácia pripájania do ezdravia je náročná nielen z dôvodu integrácie konečných staníc množstva používateľov na rozsiahly externý systém, ale aj vzhľadom na samotný segment zdravotníctva. V rámci implementácie nesmie dôjsť k narušeniu poskytovania služieb pacientom, ani k prevádzkovým problémom, ktoré by v zdravotníckom zariadení mohli mať veľmi vážne následky. DATALAN tímu, ktorý zahŕňa odborníkov na infraštruktúru aj softvérový vývoj, sa to darí nielen vďaka odbornosti a skúsenostiam, ale aj vďaka úzkej kooperácii s IT oddeleniami PZS a snahe operatívne vyliečiť problémy a nedostatky, ktoré sa môžu v jednotlivých prípadoch vyskytnúť priamo pri implementácii. Nami zrealizované projekty tak v praxi potvrdzujú, že integráciu do ezdravia je možné spojazdniť s minimálnym dopadom na užívateľský komfort zákazníka, tj. poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. V rámci integrácie však musia zohrávať dôležitú úlohu aj odborní konzultanti, ktorí budú zdravotníkom poskytovať podporu počas aj po implementácii. DATALAN je v tomto smere pripravený – vieme poskytovať nielen technologický, ale aj konzultačný support, vyškoliť používateľov, či odkomunikovať ich praktické pripomienky s cieľom vyladiť systém ezdravie k spokojnosti všetkých.

Aké služby môžu zdravotníci využívať?

Komplexný systém ezdravie bude mať vo finále desiatky služieb, od elektronických výmenných lístkov, eObjednávania na vyšetrenie a vedenia čakacích listín, vrátane zasielania notifikácií prostredníctvom e-mailu, či sms, cez konkrétne služby eMedikácie a záznamy laboratórnych výsledkov, resp. eLab, až po pacientsky sumár. Dôležitou súčasťou ezdravia je aj evyšetrenie (zápis ambulantnej správy, prepúšťacej správy, zobrazovacie vyšetrenia + výmenný lístok), a eRecept – prekskripcia liekov. A samozrejme aj elektronická zdravotná knižka, v ktorej si môže pacient s aktívnym eID pozrieť, aké lieky mu boli predpísané, aké vyšetrenia vykonané, aj to, kto si pozeral jeho zdravotné záznamy.

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI), ktoré prevádzkuje systém ezdravie ako aj Národný portál zdravia, bude služby spúšťať do prevádzky postupne. Na implementáciu jednotlivých služieb musí mať technologický dodávateľ overenie zhody. Na podanie žiadosti o overenie zhody je potrebné na jednej strane implementovať do IS dodávateľa všetky funkcie pre pripojenie s NZIS a na druhej strane integrovať konkrétne služby na ezdravie.

Čo sa týka DATALANu, našou ambíciou je pomôcť s kompletnou integráciou všetkým zdravotníckym zariadeniam, ktoré už teraz využívajú alebo plánujú využívať náš IS ORDINIS©. „Sme pripravení reagovať na aktuálny vývoj a získať osvedčenie o zhode na služby podľa potreby,“ uviedol Ján Vaculčiak, ktorý zastrešuje v DATALANe divíziu softvérových produktov. Tím špecializovaný výhradne na oblasť zdravotníctva pod jeho vedením sleduje aktuálne zmeny a požiadavky na integráciu, a adaptuje softvérové prostredie IS ORDINIS© na vznikajúce potreby PZS aj národného systému ezdravie. „Súčasťou ezdravia bude napríklad služba Znalostný systém a v nej vieme ako dodávateľ priniesť výhodu skúsenosti tak so sémantickými technológiami, ktoré dokážu vyhľadávať v súvislostiach a samé sa učiť, ako aj spracovaním a analýzou veľkého množstva dát.“

Pohľad nemocnice

Používateľom systému a zdravotníckym zariadeniam má ezdravie priniesť okrem zlepšenia poskytovania zdravotných služieb aj efektívnejšiu prevádzku, lepšiu dostupnosť informácií a možnosť vďaka prehľadným dátam optimalizovať služby aj kapacity. Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. hodnotí ako prínos aj skutočnosť, že: „Po zapojení pracoviska do systému ezdravie lekár pracuje bez zmeny rutiny, na akú bol doteraz zvyknutý v rovnakom rozhraní, pribudlo len zasunutie ePZP do čítačky a autentifikácia cez PIN,“ hovorí Martin Hronský, vedúci Oddelenia informačných systémov.

Nemocnica oceňuje zefektívnenie práce so zdravotníckymi dátami, sprístupnenie ďalších moderných technológií a vysokú bezpečnosť celej prevádzky. A čo sa týka samotnej realizácie, pozitívne hodnotí aj profesionalitu implementácie a prístup odborníkov spoločnosti DATALAN, ktorí sa do projektu pustili s maximálnym nasadením.

Prínos v praxi

DATALAN ako dodávateľ vidí v systéme rovnako viac plusov ako mínusov. Ako technologický dodávateľ má kompetenciu a dosah iba na samotné pripájanie do štátneho ezdravia, kvalitné, funkčné, rýchle a bezpečné pripojenie je však základnou podmienkou, aby mohol PZS výhody ezdravia využívať.
„Využívame naše know-how, aby sme pomáhali modernizovať tak dôležitú oblasť, akou je zdravotníctvo. Od tejto zmeny všetci očakávame skvalitnenie starostlivosti o naše zdravie,“ pripomenul Rastislav Koutenský. „V rámci našich dodávok sa však potvrdilo, že úspešné pripojenie PZS k systému elektronického zdravotníctva z pohľadu funkčnosti i termínov sa môže podariť len ak okrem technologického know-how bude fungovať aj spolupráca dodávateľa so zákazníkom, tak po stránke odbornej ako aj ľudskej,“ uzavrel.

Náš IS ORDINIS© aktuálne funguje u viac než dvoch desiatok zdravotníckych zariadení, a naším zámerom je byť schopní a kompetentní poskytnúť im rýchle a fungujúce prepojenie s jasným výsledkom: tým je nielen kvalitnejšia, včasnejšia, relevantnejšia a bezpečnejšia liečba, ale tiež user-friendly princíp uplatnený konečne aj v oblasti zdravotníctva.

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov