Jedenkrát a dosť: Antibyrokratický zákon v praxi

DATALAN zrealizoval ďalší významný krok v boji proti byrokracii. Občania ani podnikatelia už nemusia na úrady nosiť výpisy z obchodného a živnostenského registra ani listy vlastníctva vrátane poskytnutia kópie z katastrálnej mapy k žiadostiam v rôznych konaniach na úradoch. Riešenie odbremenilo fyzické a právnické osoby od dokladovania výpisov z registra trestov tak, že úrady si ich vyžiadajú sami pomocou portálu OverSi alebo priamo vo vlastnom informačnom systéme.

DATALAN rozšíril projekt elektronizácie služieb Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ktorým sme zefektívnili a zvýšili kvalitu a dostupnosť elektronických služieb GP SR.

Iniciatíva naštartovala v roku 2018, keď od 1. septembra vstúpil do platnosti zákon proti byrokracii z dielne ÚPVII, ktorý odbremenil fyzické a právnické osoby od dokladovania výpisov z obchodného, živnostenského registra a z listu vlastníctva. Neskôr pribudli aj výpisy z registra trestov, o ktoré môžu orgány verejnej moci (OVM) požiadať elektronicky prostredníctvom na to určených informačných systémov od 1. januára 2019.

Išlo o prvý krok z celého radu opatrení, ktoré postupne majú prispieť k naplneniu princípu jedenkrát a dosť. Ten hovorí, že pokiaľ štát už o občanovi alebo firme nejaký údaj má, nebude ho viac vyžadovať, ale si ho získa sám. DATALAN v súlade s týmto konceptom na prelome rokov 2018 a 2019 v priebehu troch mesiacov upravil informačný systém registra trestov čím umožnil získavanie výpisov z registra trestov pre všetky oprávnené orgány verejnej moci s využitím informačného systému Centrálnej správy referenčných údajov (IS CSRU) vybudovanom na moduloch procesnej integrácie a integrácie údajov.

Cieľom je zníženie byrokracie a administratívnej záťaže

Hlavným cieľom riešenia bola snaha o odbyrokratizovanie spoločnosti a odbúranie administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb, nakoľko je neúčelné, aby orgány verejnej moci požadovali preukazovanie skutočností uvedené v dokladaných listinných výpisoch príslušných registrov, ak si tieto skutočnosti vedia samé preveriť prostredníctvom informačných systémov verejnej správy alebo sú im známe z ich činnosti.

Poskytovanie výpisov z registra trestov elektronicky pre OVM bolo možné aj pred realizáciou projektu. Podmienkou však bola dokončená priama integrácia IS OVM na IS Evidencia odsúdených osôb (IS EOO), ktorú zrealizovali len rádovo jednotky oprávnených OVM. Problém poskytovania výpisu z registra trestov ostatným OVM bola najmä chýbajúca legislatíva.

Zákon proti byrokracii položil právne základy, ktoré umožnili OVM elektronicky požiadať a Registru trestov GP SR poskytnúť výpis z registra trestov elektronicky. Modifikoval tzv. agendové zákony, ktoré upravujú činnosti jednotlivých OVM. Zadefinoval v nich účel, na ktorý sú OVM oprávnené žiadať výpis z registra trestov ako aj prostriedok, t. j. že OVM sú oprávnené žiadať o výpis z registra trestov zaslaním žiadosti GP SR elektronicky zo zákona bez nutnosti vyžadovať súhlas dotknutej osoby.

Základom je komplexné prepojenie

Informačný systém registra trestov GP SR: IS EOO bol prepojený prostredníctvom webových služieb na centrálnu integračnú platformu, ktorú zaisťuje IS CSRU. Rovnako ako IS EOO sú na IS CSRU pripojené IS ďalších OVM a aj portál OverSi.

Prístup koncových používateľov (zamestnancov OVM) ku službám Registra trestov GP SR zabezpečuje buď IS OVM alebo Portál OverSi. Počas projektu boli na IS EOO prostredníctvom IS CSRU integrované: IS DCOM (Dátové centrum miest a obcí Slovenska), IS MK SR (Ministerstvo kultúry SR), a aj Portál OverSi (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu).

Nové elektronické služby GP SR

Technologické hľadisko si vyžiadalo vyriešiť nahlasovanie tých osôb OVM, ktoré sú oprávnené žiadať výpis z registra trestov. Informačný systém GP SR bol preto doplnený o dve nové elektronické služby:

  • Nahlásenie nových alebo zmena existujúcich údajov oprávnených koncových používateľov RT: umožňuje oprávnenému systému odoslať do IS GP SR žiadosť o zaradenie, zmenu alebo deaktiváciu množiny (dávky) oprávnených osôb, ktoré môžu v procese žiadania o výpis z RT vystupovať ako poverené osoby,
  • Odoslanie odpovede z RT k nahláseniu nových alebo zmene existujúcich údajov oprávnených koncových používateľov: garantuje proces vyzdvihnutia odpovede na dávku, zahŕňa synchrónnu komunikáciu súvisiacu s vyzdvihnutím odpovede na odoslanú požiadavku na nahlásenie poverených osôb a potvrdenie jej prijatia. Jeho výsledkom je informácia o stave vybavenia celej dávky.

DATALAN zrealizoval implementáciu služieb, ako aj nastavenie rolí a prístupových práv. Zamestnanec OVM s rolou „Garant“ vykonáva správu používateľov v rámci jemu pridelených organizačných zložiek OVM pre danú oblasť spracovania a má oprávnenie vytvárať používateľské kontá, aktualizovať údaje o používateľoch z danej organizácie. Skôr, ako používatelia požiadajú o samotný výpis z RT, povinnosťou garanta je vybrať zákonné účely, na základe ktorých používatelia požadujú danú službu. Register trestov GP SR následne musí tohto používateľa autorizovať. Pre danú službu je nevyhnutné, aby mal používateľ uvedené telefónne číslo a mailový kontakt.

V prípade, ak používateľovi zanikne nárok na používanie portálového riešenia OverSi alebo IS OVM (ukončenie pracovného pomeru) a predmetnú agendu nahradí nový zamestnanec, je nevyhnutné, aby garant vymazal používateľské konto odchádzajúceho zamestnanca a zároveň vytvoril nové používateľské konto pre nového zamestnanca. Vyššie uvedené sa nevzťahuje na dlhodobú PN a materskú dovolenku. V týchto prípadoch je potrebné účet zablokovať.

Okresné súdy a krajské súdy prioritne žiadajú odpisy registra trestov fyzických osôb elektronicky prostredníctvom priamej integrácie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, a to vo vymedzených prípadoch:

  • justičné konanie,
  • justičná väzba,
  • výmena v rámci ECRIS.

Na získanie výpisu z registra trestov elektronicky využívajú okresné súdy, krajské súdy, Najvyšší súd Slovenskej republiky, Špecializovaný trestný súd a Ústavný súd Slovenskej republiky portálové riešenie OverSi. V prípade, ak niektorý z vyššie uvedených súdov potrebuje pri výkone verejnej moci zmenu alebo doplnenie nového účelu, odošle žiadosť o pripojenie ÚPVII na stopbyrokracii@vicepremier.gov.sk podľa všeobecných pokynov.

Riešenie šetrí čas aj financie

Prepojením informačných systémov verejnej správy sa čas potrebný na vybavenie dokladov znižuje na minimum. Vybavovanie dokladov trvalo spravidla od jedného do dvoch pracovných dní. Čas potrebný na získanie a doloženie dokladov orgánom verejnej správy zavedením riešenia úplne odpadá. Občania, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, boli zároveň oslobodení od poplatkov za vydanie dokladov, ktoré dnes získavajú úrady sami.

„Register trestov GP SR vybavil v roku 2018 vyše 712 000 žiadostí, z čoho asi 300 000 výpisov zaplatili občania,“ informoval jeho riaditeľ Marián Kuna s tým, že úradom budú vydávané len výpisy, čo si vyžiadalo zavedenie bezpečnostných opatrení v systéme. Odpisy registra trestov sú pre oprávnené orgány zabezpečované portálovým riešením registra trestov GP SR. Počet spoplatnených žiadostí o výpis z registra trestov na fyzické osoby bol v roku 2019 takmer 230 000.

V rámci projektu sa budú úrady štátnej a verejnej správy postupne napájať na integračnú platformu so štátnymi údajmi a využívať portál OverSi, s tým, že finančná úspora by mala predstavovať vyše 10 miliónov eur ročne. Ako t.č. uviedol ÚVPII, prístup k výpisom z registra trestov bude mať iba zamestnanec poverený inštitúciou a takáto požiadavka bude evidovaná a archivovaná.

Prínosom pre občanov je dnes najmä fakt, že v zmysle zákona č. 177/2018 Z. z. proti byrokracii úradom už nemusia predkladať výpis z RT fyzickej či právnickej osoby.

Súčasne so zmenami, ktoré priniesol zákon proti byrokracii prišlo k úprave zákona o registri trestov. Táto zmena umožnila vytvorenie zoznamu právoplatne odsúdených právnických osôb, ktorý sa považuje za výpis z registra trestov právnickej osoby. Tento zoznam vo formáte PDF, opatrený zaručenou elektronickou pečaťou a časovou pečiatkou, je priamo dostupný na webovom sídle GP SR a použiteľný na právne účely. Týmto spôsobom bolo v roku 2019 vydaných takmer 4 000 výpisov z registra trestov na právnickú osobu. Právnické osoby tak nemusia OVM predkladať výpis z registra trestov právnickej osoby čím šetria čas potrebný na jeho vybavenie a v neposlednom rade aj peniaze za poplatok vo výške 4 eur Zmeny a úpravy IS EOO pre poskytovanie tejto služby boli taktiež realizované spoločnosťou DATALAN.

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov