Digital representation - DATALAN
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Pomôžeme vám dosiahnuť efektívne, rýchle a digitálne zastupiteľstvo

Webová aplikácia Digitálne zastupiteľstvo od DATALANu komplexne zastrešuje všetky procesy súvisiace s prípravou elektronických podkladov pre rokovania komisií, mestskej rady a mestského zastupiteľstva. Zefektívňuje a uľahčuje prípravu materiálov a nezávisle od materiálov umožňuje evidovanie plánu rokovaní.

Digitálne zastupiteľstvo

Podporuje evidenciu prijatých uznesení a sledovanie plnenia úloh vyplývajúcich z rokovaní. Sprístupňuje všetky materiály v elektronickej podobe zamestnancom úradu, členom komisií a poslancom. Umožňuje jednoduché  publikovanie relevantných informácií o rokovaní pre verejnosť a zároveň slúži ako centrálny archív materiálov za všetky volebné obdobia. V  spojení s  moderným a  dizajnovo pútavým portálom digitalnemesto.sk ponúka nástroje na evidenciu a následné zverejnenie údajov, kontaktov a  dokumentov o  volených zástupcoch samosprávy. Plne podporuje procesy spojené s realizáciou rokovaní zastupiteľstva na diaľku. Priamo z prostredia aplikácie moderátor spúšťa diskusiu a následne hlasovanie k bodom programu. Elektronické hlasovanie poslancov je v reálnom čase zaznamenané a výsledky sú ihneď prehľadne prezentované a pripravené na publikovanie pre verejnosť. Nástroje aplikácie na moderovanie a hlasovací systém sú využiteľné aj pre rokovania v zbore.

TO PRAVÉ PRE VÁS? Áno, ak potrebujete:

Prínosy nášho riešenia
Prínosy nášho riešenia
Digitálne zastupiteľstvo procesy schema
Popis procesov
EVIDENCIA MATERIÁLOV​

Evidencia materiálov v aplikácii je jednoduchá a intuitívna. K jednému materiálu používateľ môže pripojiť neobmedzené množstvo
príloh rôznych formátov, pričom aplikácia umožňuje aj automatickú konverziu príloh do pdf formátu priamo pri priložení k materiálu.
Zaevidovaním schvaľovacieho procesu na materiáli je pripravený tok materiálu (workflow) k jednotlivým schvaľovateľom, samozrejmosťou je mailová notifikácia o materiáli čakajúcom na schválenie. Ihneď po priradení materiálu na rokovanie sú dokumenty prístupné členom komisií a poslancom podľa zadefinovaných prístupových práv na čítanie údajov rokovania.

EVIDENCIA ROKOVANÍ

Plán rokovaní je možné v aplikácii tvoriť nezávisle na príprave materiálov na celé volebné obdobie dopredu. Pridanou hodnotou je  definovanie opakujúcich sa bodov programu a ich následné automatické generovanie. Ich poradie môže oprávnený používateľ kedykoľvek meniť. Automaticky vygenerovaná pozvánka na rokovanie v pdf formáte obsahuje všetky potrebné údaje o rokovaní – termín, miesto konania, program rokovania. Poslanci majú na základe definovaných prístupových práv k rokovaniu oprávnenie k bodom programu evidovať svoje pripomienky, pozmeňujúce návrhy a poznámky. Proces rokovania je podporený integráciou s hlasovacím systémom HER. Všetky informácie o rokovaní je možné na jeden klik vypublikovať pre verejnosť na portál digitalnemesto.sk

EVIDENCIA UZNESENÍ A ÚLOH

Prijaté uznesenia evidujú oprávnení používatelia v aplikácii po prerokovaní bodu programu. Uznesenia uchovávajú väzbu  na rokovanie a konkrétny bod programu. Úlohy vyplývajúce z prijatých uznesení obsahujú informácie o termínoch pre vyhodnotenie stavu plnenia. Používateľom určený počet dní pred uplynutím tohto termínu dostáva riešiteľ úlohy, jeho zástupca a jeho nadriadený notifikáciu o potrebe pridať vyjadrenie k úlohe. Zamestnanec, zodpovedný za kontrolu plnenia úloh, jednoduchým úkonom vygeneruje zo zoznamu úloh report o stave plnenia. Tento report je možné uložiť ako súbor a pripojiť k nasledujúcemu rokovaniu ako bod programu s kontrolou plnenia uznesení.

INFORMOVANIE O ČLENOCH SAMOSPRÁVY

Aplikácia umožňuje administráciu zoznamu volených zástupcov samosprávy a zamestnancov obce ci mesta. K základným údajom o osobách môže oprávnený používateľ zaevidovať fotografiu, životopis, majetkové priznania alebo aj dokumenty súvisiace s výkonom funkcie hlavného kontrolóra. Vybrané informácie môže následne na jeden klik zverejniť na portál digitalnemesto.sk širokej verejnosti. Každý občan sa tak môže dozvedieť viac faktov o činnosti samosprávy na stránkach Digitálneho mesta.

Referencie
presov mesto logo
poprad mesto logo
hurbanovo logo
BA SK bratislavský samosprávny kraj logo
TT SK trnavský samosprávny kraj logo
NR SK nitriansky samospravny kraj logo
BB SK banskobystrický samosprávny kraj Logo
stu slovenska technicka univerzita logo
tuzvo Technicka univerzita zvolen logo

Máte záujem o viac informácií?

Táto stránka nie je optimalizovaná pre Internet Expolrer a nemusí fungovať správne.
Odporúčame použiť modernejší prehliadač.