Ochráňte kľúčové procesy vo vašej organizácii

Business Continuity Management (BCM) predstavuje súbor aktivít, ktoré je potrebné vykonať v prípade, ak by prišlo k  prerušeniu bežnej prevádzky, havárii ci inej krízovej situácii. Včasnou prípravou plánov na jednotlivé možné riziká sa znížia následky, ktoré nastanú v prípade havárie.

Riadenie kontinuity činností je riešenie, pomocou ktorého vám experti z DATALANu pomôžu vytvoriť také havarijné plány a plány obnovy, ktoré spoločne s implementáciou technicko-systémových opatrení umožnia zaistiť kontinuitu a obnovu kľúčových procesov organizácie na vopred stanovenej minimálnej úrovni v prípade ich straty alebo narušenia spôsobených haváriou, prírodnou katastrofou, bezpečnostného incidentu alebo inej neočakávanej udalosti.

BCM - Business Continuity Management
Pre koho je BCM určené?

BCM rieši fakticky každá organizácia, no kľúčovým je pre organizácie, v ktorých je vyžadovaná vysoká miera dostupnosti a kde by výpadok služieb mohol znamenať ohrozenie ci straty na životoch alebo vysoké finančné škody (napr. zdravotníctvo, IT spoločnosti banky a pod.) Riešenie je modulárne, co znamená, že je nastaviteľné presne na požiadavky zákazníka, t. j. zákazník platí iba za moduly, ktoré používa.

Dostupnosť IKT je v dnešnej dobe jedna zo základných požiadaviek dlhodobého zabezpečenia plnenia úloh v každej firme, ci inštitúcii a poskytovania kvalitných služieb požiadaviek zákazníkom.

Hlavné ciele riešenia:
Pridaná hodnota služby BCM:

V prípade havárie ci zásadného bezpečnostného incidentu vám pomôžeme efektívne a rýchlo zaistiť obnovu kľúčových procesov organizácie vrátane prevádzky IKT bez negatívneho dopadu na plnenie stanovených  podnikateľských zámerov, zmluvných povinností a záväzkov voči zákazníkom.

Najväčšími plusmi nášho riešenia sú:
Čo vám naše riešenie ponúka?
Pred výskytom incidentu
  • Pravidelné zálohovanie údajov
  • Ukladanie záloh v inej geografickej lokalite
  • Dohody s dodávateľmi hardvéru
  • Dohody o podpore s dodávateľmi aplikácií
Po výskyte incidentu
  • Obnova údajov zo zálohy (ak sú dostupné dáta a infraštruktúra)
  • Pri zložitejších úkonoch obnovy sa predlžuje doba obnovy
  • Pri incidente väčšieho rozsahu môže byt problém s prioritizáciou obnovy
Naše riešenie zahŕňa:
RIADENIE BCM

• Organizačný rámec
• Základné dokumenty – politika, metodika

OHODNOTENIE

• Analýza rizík, analýza dopadov
• Určenie priorít a závislostí

PLÁNOVANIE

• Výber opatrení na zabezpečenie kontinuity a obnovy

IMPLEMENTÁCIA

• Zavádzanie opatrení
• Príprava akcných plánov
(BCP a DRP)
• Školenia

MONITOROVANIE

• Testovanie a udržiavanie pripravenosti organizácie zabezpečiť kontinuitu a obnovu

Zákonná regulácia
  • GDPR – Článok 32 – “Bezpečnosť spracúvania”
  • Zákon o kybernetickej bezpečnosti – § 20 ods. 3 písm. m) zákona

BCM nie je len o náprave následkov spôsobených rôznymi incidentmi či haváriami, ale aj o prevencii ako predísť týmto krízovým havarijným situáciám a o ustanovenie takej kultúry v rámci organizácie, ktorá sa snaží vybudovať väčšiu odolnosť zaistenia kontinuity dodávky a služieb klientom a zákazníkom. DATALAN vám rád pomôže nielen pri náprave následkov ale už pri prevencii, vďaka čomu sa môžete takejto situácii vyhnúť, alebo byt aspoň na ňu čo najlepšie pripravený.

Referencie
logo DATALAN
sociálna poistovna logo

Máte záujem o viac informácií?