CreditPlus – Produktové portfólio pre poskytovanie úverových produktov a komerčného poistenia

Zoznámte sa s modernými riešeniami pod značkou CreditPlus, ktoré zjednodušia vašu prácu. Skupina vzájomne komunikujúcich modulov postavených na jednotnej platforme poskytuje používateľsky intuitívne prostredie. Jednotlivé moduly sú schopné pracovať samostatne alebo s integrovateľnými nástrojmi tretích strán. CreditPlus portfólio je určené pre bankové a nebankové finančné inštitúcie poskytujúce úverové produkty, ako aj pre komerčné poisťovne a partnerov.

CreditPlus spravuje celý proces poskytovania úverových produktov ako aj poskytovania komerčného poistenia od oslovenia klienta, cez vytvorenie ponuky, identifikáciu klienta, vytvorenie žiadosti, overovací a schvaľovací proces, až po zmluvnú dokumentáciu, zabezpečenie zmluvných služieb, podporných procesov
a udržanie klienta.

CreditPlus moduly

FinPro

Základný modul zabezpečujúci vytvorenie ponuky a žiadosti, schvaľovací proces a zmluvnú dokumentáciu, konfiguráciu finančných produktov a vytváranie katalógu finančných produktov

ClientCare

Zabezpečuje komplexnosť informácií o klientoch, okrem iného poskytuje aj informácie klientovi o údajoch, ktoré sú o ňom zaznamenané a tiež komunikáciu klienta s finančnou inštitúciou

PartnerCare

Zabezpečuje komplexnosť informácií o partneroch sprostredkujúcich predaj vašich úverových alebo komerčných poistných produktov, partneroch zabezpečujúcich zmluvné služby a tiež poskytuje relevantné informácie partnerovi

Edproc

Modul pre správu dokumentácie s vlastnými workflow procesmi pre schvaľovanie, prideľovanie a kontrolu zadefinovaných úloh nad dokumentami

GDPRIn

Zodpovednosťou modulu je kontrola stavu údajov v databáze celého produktového portfólia z pohľadu dodržiavania GDPR, ich anonymizácia, alebo vymazanie

MarketingMaker

Modul na tvorbu marketingových kampaní, ktoré môžeme rozdeliť na dve základné oblasti, jedna je zameraná na oslovenie a získanie klienta a druhá personalizovanejšia, na udržanie klienta

IdeVer

Modul zameraný na získanie a overenie identifikačných údajov ako aj ďalších potrebných dokladov klienta (napr. eIDAS, ORSR, Evidencia stratených a odcudzených dokladov)

ReportingMaker

Modul pre tvorbu šablón reportov a pre vytváranie reportov nad uloženými dátami v rámci celého systému CreditPlus

ServiceSupport

Zabezpečuje administratívu (overenie nároku, schvaľovanie,...) pre realizáciu služieb (napr.: servisné úkony), ktoré je potrebné zabezpečiť na základe zmluvných podmienok úverových alebo poistných zmlúv

ValueRate

Jeho cieľom je overenie a výpočet bonity klienta (s integráciou na SBCB, NBCB, SP a ďalšie relevantné služby)

ControlSupport

Je cielený na tvorbu a realizáciu kontrolných a revíznych kampaní

PaymentGuardian

Zabezpečuje kontrolu plnenia záväzkov splácania, kde v prípade neplnenia záväzkov pripravuje podklady pre upomienkovanie, predexekučné výzvy a podklady pre exekučné konanie

TradeSupport

Modul pre získavanie, zber a správu podporných, informatívnych a doplnkových údajov o vašich predmetoch (komodity, služby, technológie,...) financovania alebo poistenia

CreditPlus produktové portfólio z dielne DATALANu prináša nové a progresívne riešenia s použitím moderných, overených technológií a automatizovanú spoluprácu jednotlivých modulov pokrývajúcich celý proces vybavenia a starostlivosti o klienta.

Zásadná pridaná hodnota pre používateľa je využívanie pokroku v identifikácii klienta, ako je národný preukaz totožnosti občana členského štátu EU s čipom, digitálna identita občana EU – eIDAS, vzdialené overenie identity klienta, napojenie na relevantné registre. Toto všetko má pomôcť finančnej inštitúcii získať nových a udržať existujúcich klientov nie len na Slovensku, ale aj zo zahraničia, umožniť on-line vybavenie klienta v čo najvyššej miere automatizácie procesov až k úplnej samoobsluhe klienta.

Referencie

Máte záujem o viac informácií?