Digitálne mesto – Moderné, efektívne, elektronické

Webový portál Digitálne mesto od DATALANu je určený na poskytovanie kvalitných online služieb pre občanov a samosprávy. Ide najmä o služby podporujúce zákonnú povinnosť zverejňovať zmluvy, objednávky, faktúry a iné informácie na internete.

Portál vám umožní vypublikovať údaje z vašich back-office systémov vo vhodnej forme a v reálnom čase na stránky dostupné verejnosti. Ponúka však aj ďalšie možnosti, pomôže vám s publikáciou informácii nad rámec predpísaný legislatívou a urobí tak vašu obec ci mesto transparentnejšími.

Digitálne mesto
Prínosy nášho riešenia

To pravé pre vás? Áno, ak:

Vybrané procesy
digi mesto procesy schema
ZMLUVY, OBJEDNÁVKY, FAKTÚRY

Evidenciu zdrojových dokumentov používateľ vykonáva v back-office systéme využívanom v obci, konkrétne v DATALANe sme na tieto účely vytvorili systém KORWIN. Údaje sa zreplikujú do replikačnej databázy v cloude v pravidelných intervaloch. Následne sú prostredníctvom webových služieb sprístupnené portálu Digitálne mesto, ktorý tieto informácie prezentuje pre verejnosť. Zmluvy, objednávky, faktúry, VZN a uznesenia nájdete v sekcii Povinné zverejňovanie.

ROZPOČET​

Zdrojom údajov je rozpočtové účtovníctvo z back-office systému obce – KORWIN. Dáta zo zaúčtovaných účtovných dokladov sa zreplikujú do replikačnej databázy a následne sú prostredníctvom webových služieb dostupné pre portál Digitálne mesto. Dáta sú graficky aj číselne prezentované pre verejnosť, a to sumárne v členení na príjmy a výdavky podľa ekonomickej klasifikácie. Používateľ si môže sám zvoliť hĺbku detailu, ktorá ho zaujíma. Informácie o príjmoch a výdavkoch mesta nájdete v sekcii Rozpočet mesta.

ZASADNUTIA ZASTUPITEĽSTVA

Komplexné informácie o zasadnutiach zastupiteľstva mesta môžu poverení zamestnanci úradu evidovať v systéme Digitálne zastupiteľstvo. Jedným klikom sa údaje v reálnom čase zapíšu do replikačnej databázy v cloude a následne sú prostredníctvom webových služieb a portálu Digitálne mesto prezentované verejnosti. Občan mesta tak nájde na webe nielen dokumenty, ktoré boli na zasadnutí prejedávané, ale aj detaily o hlasovaní jednotlivých poslancov a o ich účasti na zasadnutiach. Veci verejné sa tak stávajú dostupnejšie pre občanov prostredníctvom internetu. Informácie o zasadnutiach zastupiteľstva nájdete v sekcii Digitálne zastupiteľstvo.

Máte záujem o viac informácií?