eDEB Connector - Vymáhanie pohľadávok elektronicky a bezpečne

Ste orgán verejnej správy, finančná inštitúcia alebo samospráva? Aj vás sa týka agenda vymáhanie pohľadávok. Predstavujeme vám nástroj, ktorý proces vymáhania zjednoduší, zefektívni a čo najviac automatizuje: eDEB Connector.

Inovatívne a praktické riešenie pre bezpečné elektronické vymáhanie vašich pohľadávok sme v DATALANe vyvinuli presne na mieru slovenskému prostrediu a otestovali v praxi. Organizáciám, ktoré sú na strane vymáhania dlhov (mesto, obec, Sociálna poisťovňa…), ako aj inštitúciám, ktoré sú povinné poskytnúť súčinnosť (banky), poskytne jednotný systém pre bezpečnú a rýchlu výmenu informácií.

eDEB Connector
Funkcionality modulu:
Hlavné výhody:

eDEB Connector funguje ako integrovateľný modul na celý proces zabezpečenej elektronickej komunikácie SEES (Secure Electronic Exchange System). Umožňuje exekútorom online zasielať žiadosti o súčinnosť v exekučnom konaní a bankám promptne a jednoducho na tieto žiadosti odpovedať. Exekútor tak prijíma informácie o stave účtov dlžníkov v banke elektronickou formou a následne má možnosť banke zaslať sériu príkazov exekučného konania. Komunikácia získava vďaka modulu eDEB Connector rýchlost, efektívnosť, prehľadnejšiu prácu s dátami, a to so zaručením bezpečnosti a ochrany informácií aj prístupov.

Modul eDEB Connector nahrádza manuálne procesy a výmenu papierových dokumentov plne elektronickou štruktúrovanou komunikáciou. Služba je na Slovensku realizovaná prostredníctvom partera Slovak Credit Bureau (www.crif.sk). Určená je pre súdnych, daňových a colných exekútorov, Sociálnu poisťovňu, ako aj mestá a obce, na výmenu údajov o povinných osobách vo veci exekučných konaní s ktoroukoľvek bankou na Slovensku. Riešenie od spoločnosti DATALAN má tú výhodu, že komunikáciu plne automatizuje a modul vám funguje ako integračný komponent priamo vo vašej infraštruktúre, alebo v prostredí cloudu.

Inštitúcie vymáhajúce pohľadávky – priebeh procesu:

Inštitúcia v rámci procesu vymáhania pohľadávok zasiela na banky na Slovensku tzv. súčinnosti – zisťovanie, ci má dlžník v banke
vedený účet a ci sú na ňom k dispozícií finančné prostriedky na úhradu podlžnosti. Banky majú povinnosť vybraným inštitúciám tieto
informácie poskytovať. Na základe týchto informácií inštitúcie zasielajú do banky Príkazy na začatie exekúcie a Exekučné príkazy, teda
blokovanie a poukazovanie dlžných súm.
Modul eDEB Connector, nasadený v prostredí inštitúcie, v rámci tohto procesu elektronicky realizuje celú komunikáciu a zabezpečuje
elektronizáciu celej súvisiacej agendy. Inštitúcii stačí odoslať požiadavku iba do modulu, ktorý následne zabezpečí komplexnú komunikáciu
na všetky banky. Po zozbieraní informácií z jednotlivých bánk modul pripraví pre inštitúciu ucelenú odpoveď.

Bankové a finančné inštitúcie – priebeh procesu:

Banka ako finančná inštitúcia je povinná poskytovať odpovede na súčinnosti inštitúciám oprávneným na vymáhanie pohľadávok (zisťovanie existencie úctu dlžníka a stav na účtoch). Následne sú banky povinné vybavovať zadané Príkazy na začatie exekúcie (blokovanie finančných prostriedkov) a Exekučné príkazy (poukazovanie finančných prostriedkov).
Modul eDEB Connector, nasadený v prostredí bánk, pomáha zjednodušiť celý tento proces: prijíma žiadosti o súčinnosť, jednotlivé exekučné príkazy a automatizuje ich spracovanie.

Využite naše technologické know-how a odbornú znalosť domény a získajte efektívny nástroj pre každodennú prax. Naši experti vám radi poskytnú viac informácií a predvedú ukážku riešenia.

Referencie:
sociálna poistovna logo
pss prva stavebna sporitelna Logo

Máte záujem o viac informácií?